Видове разходи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Разходът може да бъде с много различен характер, например живот, време, пари, нерви, труд, болка, дълг и всичко останало което абсолютно всеки един човек на земята взима предвид или наистина цени в решенията си в преследване на своята цел.

Разходи за материали

 • Вложени материали в производството
 • Закупени и вложени канцеларски материали
 • Разходи за ел.енергия и вода, горива, природен газ и др.
 • Закупени активи с характер на ДА, със стойност под възприетия минимален стойностен праг на същественост за ДА в предприятието.
 • За отразяване на разхода за материали:

Дт с/ка Разходи за материали Кт с/ка Материали или Кт с/ка Доставчици, каса, Разпл.сметка

 • За отнасяне на разхода като разход за дейността:

Дт с/ка Разходи за дейността Кт с/ка разходи за материали

Разходи за външни услуги

 • Разходи за транспорт, товарене, разтоварване
 • Разходи за телефон, интернет
 • Охрана
 • Различни консултантски услуги
 • Наем
 • Застраховки
 • Абонаменти
 • Ремонт
 • Изплатени възграждения по граждански договори и др.
 • За отразяване на разходите за външни услуги:

Дт с/ка Разходи за външни услуги Кт с/ка Доставчици, Каса, Разпл.сметка

 • За отнасяне на разхода като разход за дейността:

Дт с/ка Разходи за дейността Кт с/ка Разходи за външни услуги

Разходи за амортизации

Като разходи за амортизации се отчитат начислените амортизации на ДМА и НДА съгласно счетоводния амортизационен план на предприятието, т.е. това представляват т.нар. амортизационни квоти за съответните активи.

 • За отразяване на разходите за амортизации:

Дт с/ка Разходи за амортизации Кт с/ка Амортизация на ДМА

 • За отнасяне на разхода като разход за дейността:

Дт с/ка Разходи за дейността Кт с/ка Разходи за амортизации

Разходи за работни заплати

Като разходи за работни заплати се отчитат начислените брутни възнаграждения на работещите по трудови и приравнените към тях правоотношения, както и всички начисления към основното трудово възнаграждение, платени отпуски и др. различни обезщетения – за вредни условия, нощен труд и т.н, добавки и начисления в полза на персонала съгл. КТ и др. нормативни актове.

 • За отразяване на разходите за работни заплати:

Дт с/ка Разходи за заплати Кт с/ка Персонал

 • За отнасяне на разхода като разход за дейността:

Дт с/ка Разходи за дейността Кт с/ка Разходи за заплати

Разходи за социални и здравни осигуровки

Като такива се отчитат само начислените социални и здравни осигуровки, които са за сметка на осигурителите (работодателите). Осигуровките, които са за сметка на осигурените лица представляват удръжка от брутното възнаграждение на работниците.

 • За отразяване на разходите за социални и здравни осигуровки (СЗО):

Дт с/ка Разходи за СЗО Кт с/ка Задължения по соц.осигуряване

 • За отнасяне на разхода като разход за дейността:

Дт с/ка Разходи за дейността Кт с/ка Разходи за СЗО

 • За начисляване на осигуровките, които са за сметка на осигурените лица (работниците):

Дт с/ка Персонал Кт с/ка Задължения по соц.осигуряване

Вижте още

Източници

 • Камелия Димитрова Савова, Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор
 • Ръков. проект Светла Бонева, Сближаване на българската икономика с европейската - разходи и ползи за България

Външни препратки