Видове програми

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Програмите могат да се класифицират в няколко големи групи'.

Компютърна програма

Компютърната програма е съвкупност от инструкции, които описват задача или сбор от задачи, които трябва да се изпълнят от компютър. Терминът компютърна програма може да се отнася до сорс код, написан на програмен език или към изпълнимата форма на този код. Компютърните програми са познати и като софтуер, приложения, системен софтуер, или накратко – просто програми. Сорс кода на повечето програми се състои от списък с инструкции, които задължително въвеждат алгоритъм (известни като императивно програмиране). В други случаи (известни като декларативно програмиране) характеристиките на необходимата информация са определени и метода използван за получаване на искания резултат се оставя на платформата под която се изпълнява. Компютърните програми най-често са писани от хора наречени програмисти, но може и да са генерирани от други програми.

Програми за разработване на софтуер

Това са софтуерни пакети, които включват всичко необходимо за разработването на професионални софтуерни решения. Обикновено софтуерът за разработка включва:

 • текстов редактор за въвеждане, редактиране и четене на сорс-код;
 • дебъгер - средство за проверка на изпълнявания код;
 • компилатор - средство за компилиране на сорс-код до изпълнима програма. Софтуерените пакети, които включват всички тези инструменти се наричат Интегрирани Средства за Разработване (ИСР) - IDE (Integrated Development Environment). Съществуват много и най-различни ИСР за всеки програмен език.

Машинен език

Компютърът работи с азбука, изградена от цифрите 0 и 1;

Всяка инструкция (команда), изграждаща дадена програма, представлява набор от нули и единици;

Изпълнението на една програма, която е последователност от такива инструкции, започва със зареждането и в паметта. Процесорът извлича всяка инструкция от паметта по реда на задаването й, след което я изпълнява.

Процесорът е главната част на един компютър и извършва всички изчисления и логически операции.

Машинна инструкция наричаме всяко елементарно действие, което може да извърши един процесор;

Машинен език е съвкупността от всички машинни инструкции на един процесор;

Асемблерни езици

При тях на машинните инструкции се дават мнемонични имена, а също така се задават имена на адресите в паметта, в които се съхраняват данни.

Алгоритмични езици

Това са строги (формални) езици, по това приличат на машинните и асемблерните, но близки до говоримите езици и имащи лесна за възприемане логика

Представители са: Фортран, Алгол, Кобол, Паскал, Ада, С, С++, С# и др.

В последните години най-широко приложение намират обектно-ориентираните езици за програмиране.

Представители на тази група са: С++, С#, Smalltalk, Modula, Object Pascal, Delphi и др.

Транслатори

Програми преводачи:

 • интерпретатор – превежда последователна всяка инстукция, написана на един ред и в случай че е коректна, тя се изпълнява.

Най-известния интерпретатор е command.com.

 • компилатор – извършват цялостен превод на програмата на машинен език, след което инструкциите се изпълняват по реда на тяхното задавне

Среди за програмиране

Създадени са за улеснение на програмистите. Основните компоненти са:

 • текстов редактор – използва се за въвеждане, съхраняване и коригиране на текста на програмите; тук се пише кода (source - сорс) на програмата. Сорсът се записва в изходящ файл, който е текстов, т.е. в ASCII код. Тези файлове имат разширение, указващи програмната среда, в която са създадени - .pas (Pascal), .cpp (C++), .for (Fortran) и др.
 • транслатор – след като кода на програмата е написан, се активира транслатор, за да се извърши превеждане и изпълнение на програмата.

Това се избира като опция от дадено меню на средата. Създава се файл с разширение .OBJ – обектен код на изходната програма.

 • библиотеки – това са вградени стандартни функции, които се намират в специални файлове с разширение .LIB
 • свързващ редактор – създава изпълним файл (с разширение .exe), който съдържа целия машинен код на програмата и служи за нейното стартиране.

Вижте още

Източници

 • Chris Pine, Learn to Program (Pragmatic Programmers)
 • Paul SangheraFundamentals of Effective Program Management: A Process Approach Based on the Global Standard
 • James T. Brown, The Handbook of Program Management: How to Facilitate Project Success with Optimal Program Management
 • Project Management Institute, The Standard for Program Management

Външни препратки