Видове общински облигации

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат няколко вида общински облигации.

Облигации с общо задължение

Те са гарантирани от емитента, който е задължен да използва цялата си данъчна мощ за да осъществи плащанията по заема. Поради тази си характеристика те се приемат за безрискови и се котират високо от рейтинговите агенции. Основната им насока е финансиране на общински обекти, които не носят преки приходи, като обществени сгради, улици, училища, паркове и др. За плащанията по дълга се използват бюджетните приходи на общината . В повечето страни съществува законово изискване за провеждане на референдум при емитирането на такива облигации. Тъй като този вид облигации са сравнително безрискови, лихвите по тях са по-ниски.

Облигации, гарантирани с приходи от проекти

Обикновено те се използват за капиталово инвестиране, което има определена група потребители и което акумулира парични постъпления (например търговски обекти, спортни съоръжения , паркинги и др.). Този вид облигации не са гарантирани с бюджета, а с постъпленията от експлоатацията на изградения обект, поради което се считат за малко по-рискови.

Специални данъчни облигации

Плащанията по тях са гарантирани с постъпленията от определени такси и цени на услуги . Това могат да бъдат такса битови отпадъци, цена на вода , цена на рекламни или други услуги . За разлика от облигациите с общо задължение тук източниците на приходи са лимитирани. По принцип в практиката този вид облигации се приемат за доста сигурни.

Промишлени приходни облигации

Обикновено се емитират от агенции за промишлено развитие към общините. Целта на агенцията е да подпомага изграждането на индустриална и търговска собственост в полза на частни потребители. Средствата от емисията на такъв вид облигации се използват за изграждане на нови обекти, които се продават на лизинг. Сигурността на този вид облигации зависи от кредитоспособността на лизингополучателя.

Жилищни облигации

Този вид облигации се емитират с цел набиране на средства за изграждане на нови жилища. Гарантирани са чрез плащанията по ипотеките на жилищата.

Oблигации със смесено покритие

Този вид комбинира сигурността на облигациите с общо задължение и тези, гарантирани с приходи от проекти.

Облигации за сключване на лизингови договори

Обикновено тези облигации се емитират от корпорации с идеална цел, общински болници или университети. Най-често се използват за закупуване на движимо имущество (камиони, строителни машини и др.), но са приложими за всякакъв вид собственост. При тях общината закупува имуществото и го отдава на съответната общинска фирма или институция под форма на договор за лизинг. Основната част от средствата за плащане по заема идва лизинговите вноски на лизингополучателя. Тази форма на заемане се прилага и за осигуряване на необлагаемо финансиране на общински болници или университети. Тук се фокусира върху законовите договорки между лизингодателя и лизингополучателя, и способността на втория да осъществява плащанията по заема. Лизинговият договор се структурира като облигация, гарантирана с приходите от даден обект и включва всички законови провизии, като лихвени нива и допълнителни изисквания към облигациите. Тъй като гаранцията е относително условна и общината не може да прилага пълните си данъчни правомощия, то рейтингът на тези облигации е по-нисък от този на облигациите с общо задължение.

Облигации за рефинансиране на стари емисии

Обикновено се емитират от общините, когато настъпи промяна в лихвените проценти.

Вижте още

Източници

  • Динев, Д. И Д. Ненков. Финанси на съвременната фирма. С., 1992, с. 127.
  • Закон за публично предлагане на ценни книжа., чл. 81, ал. 1. Обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2002 г., бр. 101 от 2002 г., бр.бр. 8, 31, 67 и бр 71/2003 г.изм. ДВ бр. 37/2004 г.

Външни препратки