Видове нетиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

За намаляване на кредитния риск от контрагента БНБ може да признае следните видове нетиране.

Договор

  • Договор за иновация между банка и нейния контрагент, съгласно който вземанията и задълженията между тях се прихващат по начин, установяващ нетна сума към всеки момент от действието на договора, като се създава законово обвързващ нов договор, който отменя предходните договорни вземания и задължения;
  • Споразумение за кръстосано нетиране на продукти между банки, които са получили одобрение от БНБ да използват метода на вътрешните модели, освен ако са сключени между членове на една и съща финансова група;
  • Други споразумения между банка и неин контрагент.

Кредитен риск

В контекста на кредитния риск, има най-малко три специфични видове нетиране:

  • Приключващо нетиране: В случай на несъстоятелност на контрагента,или всеки друг случай на неизпълнение посочен в съответното споразумение.Всички сделки се разписат по пазарна стойност.
  • Нетиране по новация: правните задължения на страните да направят необходимите плащания по една или поредица от свързани сделки се анулират и се създава ново задължение да се направят само нетните плащания.
  • Уреждане или плащане за нетиране: За неуредени парични сделки, това може да се прилага или двустранно или многостранно и на свързани или несвързани сделки.

Вижте още

Източници

Външни препратки