Видове конкуренция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Конкуренцията се проявява в различни форми.

Съвършена

Съвършената (свободна, перфектна) конкуренция е такъв модел на съперничество, при който голям брой малки и средни фирми се съревновават по между си при производството и реализацията на еднородна продукция в условията на свободен достъп до пазара и информацията и има мобилност на производствените фактори.

Съвършената конкуренция протича при следните условия:

 • Наличие на голям брой независимо действащи един от друг продавачи и купувачи, които предлагат и купуват еднородна продукция.
 • Еднородност (хомогенност) на продукцията или производствените фактори (капитали и труд), така че да няма възможност да се предпочете един или друг продавач или фактор.
 • Свободен достъп до всеки отрасъл и пазар и свободно влизане и излизане от тях (т.е. да няма никакви законодателни, технологически, финансови и др. бариери за това).
 • Пълна прозрачност на пазара. Фирмите участнички знаят цените на всички суровини и стоки, технолигиите на производство, продуктите или пазарите и прочее. Това им позволява да предприемат съответните стъпки за защита на своите интереси.
 • Свободно движение на хора и капитали, свободен пазар на земя.

Несъвършена

Представлява пазарна структура, при която са нарушени условията на съвършената конкуренция, която дава възможност на даден пазарен субект да влияе върху търсенето, предлагането и цената на даден продукт.В зависимост от силата на влиянието на несъвършената конкуренция различаваме чист монопол, при който изобщо няма конкуренция, монопилистична конкуренция, олигопол, монопсон и олигопсон.

Монопол

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отрицание на конкуренцията. При чистия монопол на пазара има само един производител, които доминира на пазара и манипулира цената на стокaите, които предлага, тъй като те нямат заместители. Възможни са форми и с няколко производители. Цената, на която монопола продава, се нарича монополна и винаги е по - висока от равновесната. Това осигурява свръхпечалба на монополистите и поражда неефективно използване на ресурсите и неравномерно разпределение на доходите.

Монополистична конкуренция

Монополистична конкуренция при тази конкуренция на пазара има много фирми, които произвеждат и продават близки по своите качества стокaи, което ги прави лесно заменими. Съществуващото разнообразие между предлаганите на пазара стокaи е най-важната характеристика на монополистичната конкуренция. Продуктовата диференциация се изразява в разграничаването на продуктите по търговски марки, знаци, гаранционно обслужване и реклама.

 • Олигопол

Олигопол представлява пазарна структура, при която малък брой фирми контролират производството и реализацията на еднородна или близка по предназначение продукция. На такъв пазар съществува сложна система от взаимоотношения и връзки, при които печалбата, обема на производството и цялостното поведение на фирмите зависят и от политиката на конкурентите.

 • Монопсон

Монопсонът е единствен купувач на пазара. Като такъв представлява монопол от страна на пазарното търсене. Монопсонът налага монополно ниска цена на купуваните от него продукти или фактори на производство . По този начин монопсона присвоява дохода на самите продавачи.

 • Олигопсон

Олигопсонът е форма на несъвършена конкуренция,която съществува,когато на пазара се установи влиянието на няколко купувача,всъщност олигопсона е групов монопол,осъществяван по отношение на продавачите чрез система от монополно ниски цени.Олигопсонът най-често се наблюдава на факторните пазари като негово противодействие е профсъюзното движение.

Ценова

Ценовата конкуренция се използва главно от дребните предприятие в борбата им с монополите, за съперничество с които те нямат сили и възможности в сферата на неценовата конкуренция. Освен това, ценови методи на конкуренция се използват за навлизането в даден пазар с нови стокaи, а така също и за укрепване на позициите на рязко изостряне на проблемите, свързани с продажбите.

При пряката ценова конкуренция предприятията широко рекамират намалението на цените на произвежданите и наличните на пазара стоки.При скритата ценова конкуренция предприятията въвеждат на пазара нови стокaи със съществено подобрени потребителски свойства, а повишават цената непропорционално малко.

Неценова

Неценовата конкуренция поставя на преден план по-високото качество, отколкото при конкурентите.

Към неценови методи на конкуренция се отнасят и предоставянето на по-голям комплект услугaи на купувачите, намаленото потребление на енергия, екологично чиста продукция и други аналогични подобрения на потребителските свойства, които се наредиха през последните години сред най-важните аргументи за конкурентноспособността на дадена стока.Маркетинговите методи и средства за определение на предприятието също могат да бъдат отнесени към неценовите форми на конкуренцията. Едно от най-силните оръжия на неценова конкуренция е рекламата.

Вътрешноотраслова

Вътрешноотрасловата е конкуренция за пазари за реализация за най-доходно пласиране на стокaи и услугaи между фирми които функционират в един сектор на икономиката. Вътрешноотрасловата конкуренция характеризира отношенията между бизнесорганизациите от един бранш. Тя определя мястото и ролята на производителите на даден продукт на пазара съобразно спецификата на тяхното развитие.

Междуотраслова

Междуотрасловата е конкуренция за най-доходно приложение на капиталите между конкуриращи се организации,които оперират в различни сектори на икономиката. Междуотрасловата конкуренция преследва по-изгодно инвестиране.

Вътрешна и Външна

От гледна точка на източниците, конкуренцията се дели на вътрешна и външна. Вътрешната се нарича още национална и се отнася за дадено национално стопанство, а външната – когато в нея участват и икономически субекти в международен план.

Лоялна и Нелоялна

В зависимост от това до колко конкуренцията се съобразява със законови и морални норми, можем да говорим за лоялна и нелоялна, честна и нечестна конкуренция.Към лоялната конкуренция се отнасят тези форми и методи на съперничество, които се прилагат при спазване изискванията на закона и добросъвестната търговска практика, основаваща се на етичните норми в бизнеса.Нелоялната конкуренция е тази, която не е съобразена с тези норми и не подбира средствата си.

Вижте още

Източници

 • Michael E. Porter, On Competition, Updated and Expanded Edition
 • James H. Case, Competition: The Birth of a New Science
 • Bruce C. N. Greenwald, Competition Demystified: A Radically Simplified Approach to Business Strategy
 • Willie Pietersen, Strategic Learning: How to Be Smarter Than Your Competition and Turn Key Insights into Competitive Advantage
 • Renée Mauborgne and W. Chan Kim, Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant

Външни препратки