Видове интернет базирано проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В днешната социологическа практика особено популярни са следните технологии за провеждане на online-изследванията: разпращане на текстови въпросници по електронната поща; дискусионни групи или групи по интереси(newgroups); интернет форуми или телеконференции; web–страници (анкета във формат HTML); web-въпросник; online-фокус група

Електронна поща

Най-ранните социологически изследвания се провеждат с помощта нан електронната поща. Електронна поща имат почти всички ползватели на Мрежата, а техниките на самото изследване много малко се отличават от традиционната техника на допитвания с помощта на „молив”и „хартия”. Анкетите се разпращат на респондентите в електронни писма.Дължината на въпросника трябва да бъде ограничена до 20-25 въпроса. За разпращането на писмата се използват списъци на e-mail-адресите ,които могат да се формират по различен начин:

 • от базата електронни адреси ,които се събират от изследователските и супервайзорските компании.
 • от web –сайтовете
 • от дискусионни листове

За повишаване равнището на събираемост на анкетите ,които започват да постъпват някъде около третия ден след разпращането ,е добре повторно да се разпратят напомнящи писма.

Характерно за електронната поща в сравнение с конвенционалната пощенска анкета е, че постига значително по-висока възвръщаемост ,което е от значение за валидността на получената информация. При разпращането по електронната анкета възвръщаемостта е в порядъка от 70 до 90%. При това много по-голяма е оперативността на възвръщаемостта:средно попълнените електронни версии се връщат за 9,16 дни ,а хартиените за-14,4 дни.Още в деня на изпращането се връщат 18% от електронните въпросници ,а половината от тях се връщат преди да се получи обратно първия попълнен хартиен въпросник.

При това голямо предимство на е-mail-допитванията е,че те са пределно прости, евтини и осигуряват висока скорост на събирането на данни.

Като слаби страни на е-mail - допитванията могат да се посочат :невъзможността да се избегне участието на ненадеждни респонденти в изследването; евентуална промяна на отговорите по всеки пункт на въпросника или дори на формулировката на въпроса от респондентите по време на попълване на анкети;ограничени възможности за проследяване логиката на попълване на анкетите.

Дискусионна група или група по интереси (newgroups)

За разполагане на анкети могат да се използват също дискусионните групи или групи по интереси ([[newgroups[[).Такива групи се създават за обсъждане на определени теми и привличат големи аудитории ползватели.Всяла група има свой списък на участниците ,който може да се използва за съставяне на списък на извадката. Анкетата се изпраща във вид на текстово съобщение на сайта на групата. Данните от респондентите постъпват във вид на текстове и изискват самостоятелна обработка. За провличане на нови посетители към допитването е необходимо редовно да се възобновява разпращането на анкетите - примерно 1 път на седмица.Преди разпращането на текстовете на анкетите на основното допитване се извършва допитване с избрани участници на групата за изясняване на техните основни характеристики.тези данни,които изследователят получава предварително могат да служат като база за формиране на извадката.

Този вид допитвания са особено пригодни за целеви групи ,които са трудно достижими за изследване в реалността ,чиито участници имат определена „рядка”специфична ориентация (анонимни алкохолици, търговци на наркотици)Именно такива социални групи могат да бъдат много лесно открити чрез интернет.По-нататък много зависи от социолога ,от неговите умения ефективно да използва интернет в конкретната изследователска работа;за разкриване на всички дискусионни групи с дадена ориентация ,за обезпечаване анонимността на респондентите и др.

Интернет-форум

Технологията за провеждане на допитвания в Интернет-форумите или телеконференциите е относително проста и не изисква големи времеви или финансови разходи. Информацията се събира по време на определен промеждутък от време.За това е необходимо да се намери телеконференция с интересуваща изследователя аудитория. Целесъобразно е известно време да се следят дискусиите в определена телеконференция, след което да се вземе активно участие в тях.След това могат да се поместят в телеконференцията въпроси,на които изследователя очаква да получи отговор.Желателно е да се предложи целия въпросник,а не смао част от него.Към пълната анкета която е разположена на Web-сайт,се прави препратка.

Респондентите като правило по-охотно взимат участие в такива допитвания.При това техните отговори са по-пълни отколкото при традиционното допитване.Тази технология е особено добра в случаи ,когато за допитване се привличат група експерти.

Мрежови страници (Web старници)

По-нова технология се явяват мрежовите страници(Web старници)Това е обичайната текстова анкета но в HTML-формат,която се разполага интернет. Всички въпроси на такава анкета се разполагат последователно и приемат формата на единна дълга страница. За нейното преглеждане и попълване респондента постоянно „превърта” екрана на монитора., което го подлага на определено напрежение. ”Плоската”Web-страница може да съдържа неограничен брой въпроси.За построяването на такива накети се използва специален език на скриптовете.;на макросите(GGI),с помощта на който данните се събират в база и могат да бъдат автоматически обработени.В зависимост от инструкцията в кода на скрипта отговорите на участниците могат да бъдат непосредствено записани в базата данни или прехвърлени на определен адрес от електронната поща в реално време (възможна е и комбинация от двете процедури)Предимствата на Web-страниците обаче могат да се превърнат в недостатък ,тъй като тяхното създаване изисква определени технически навици.Сравнително от скоро вече се предлагат програми,които опростяват значително създаването на Web-страниците.

Характерна особеност на тази технология е, че доста трудно може да ес ограничава времето за попълване на анкетите и да се проследи количеството на поправките в отговорите. За бързи и прости изследвания обече, където не е нужна комплексна обработка на данните, Web-страницата се оказва много ефективна. Например 80% от всички данни от допитвания, събрани чрез интернет, се появявт благодарение на използването на технологията на Web-страниците.

Повечето HTML-анкети са разположени не самостоятелно, а на тематични Web-сайтове и се попълват от посетителите без затруднения. Но възможността да се прави подбор и целенасочено да се привличат респонденти към участие в допитването при дадена методика е минимална. Изследователят е принуден просто да чака данните, които ще се появят в резултата на случайното (и доброволно) попълване на анкетата от посетителите на Web-сайта. Тази методика е подходяща за регистрация на ползвателите и за незадълбочени изследвания (рейтингови допитвания, изучаване на емоционалните предпочитания и др.)

Web-въпросник

Стандартният Web-въпросник е програма, съдържаща въпросник в HTML-формат. В нейната основа е хипертекст и визуализация на информацията, с използване на мултимедийни елементи – картинки, графики, звуци и т.н. В това се изразява отличието от по-ранните online-допитвания. Web-въпросниците имат някои уникални предимства. Те могат да бъдат направени с максимално привлекателни шрифтове и графики, дават максимални пояснения на респондента.

Стандартният Web-въпросник съдържа няколко Web-страници, които се отварят последователно или в случаен ред. При пускането на програмата отначало се появява страница с анотация на изследването и с инструкция към анкетата. Много често, освен въпроса и вариантите за отговор, на отдалната страница на Web-въпросника са разположени броячи на времето и на попълнените въпроси. Технически времето за отговор на един въпрос може да се ограничи, а също и да се блокира прелистването напред назад на целия въпросник. На отделна страница респондентът попълва своите лични данни, ако се изискват, е след това изпраща целия масив от отговори в базата за обработка. Голямо преимущество на технологията на Web-въпросника се явява възможността да се саздават по-сложни (структурирани ) анкети. Но от друга страна, работата по тази технология изисква много време да се приведе в действие допитването, и е достатъчно сложна от гледна точка на техническото създаване. Не всеки социолог умее самостоятелно да програмира и да модифицира програми. За това пък с разбработката на програмни пакети за Web-въпросници се занимават специализирани фирми. Стойността на изследването, проведено с използване на Web-въпросник е значително по-висока в сравнение с e-mail и newgroups. Въпреки това разходите си струват.

Online-фокус група

Online-фокус групата е технология на Online-изследванията, необходима за събирането на качествена информация. По същество тук става дума за Online-интервю в реално време с няколко респонденти едновременно. Респондентите влизат в сеанс на дискусия чрез интернет, откриват на екраните на мониторите предлаганите от модераторите въпроси и след това въвеждат своите отговори. В тези фокус-групи, както и в традиционните, логическите и управляващите механизми се осъществяват от много квалифициран модератор, изискванията към когото нарастват в Online-сеансите. Основното предимство технологията на Online-фокус-групите е събирането на респондентите без никакви разходи за помещение, аудио- и видеооборудване. Работата на Online-фокус-групите често се усложнява от това, че при индивидуалното включване нито модераторът, нито участниците могат да усетят груповото качество на обсъждането. Фактически изследователят получава няколко едновременно протичащи дълбочинни интервюта. Натоварването на модератора е много голямо, а резултатът е по-мълак от обикновено. Модераторът не може да застави респондентите да вземат участие в дискусията – във всеки един момент някой участник може да стане от компютъра и да отиде в кухнята да пие кафе. При глобални и междунационални изследвания, обхващащи територии в различни часови пояси, е трудно да се съчетае времето за участие на всички респонденти.

Компании провеждащи интернет базирани проучвания у нас:

„Гемиус” е най-голямата агенция за онлайн изследвания в Централна и Източна Европа. „Гемиус” предлага широк набор интернет изследвания на клиентите си - известни търговски марки от цяла Европа. Предоставя данни за поведението на интернет потребителите (gemiusTraffic), за профила на интернет аудиторията (gemiusProfile) или за ефективността на онлайн рекламни кампании (gemiusEffect). Продуктът gemiusAudience представлява рекламната онлайн валута в цяла Централна и Източна Европа, където „Гемиус” – чрез съвместна работа с браншови организации и други участници на пазара – предоставя точно и качествено измерване на онлайн аудиториите за целите на медийните планьори, купувачите и продавачите.

Вижте още

Източници

 • Don A. Dillman, Internet, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method
 • Don A. Dillman, Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method -- 2007 Update with New Internet, Visual, and Mixed-Mode Guide
 • Valerie M. Sue, Conducting Online Surveys
 • Unavailable, Internet captures eyeballs away from TV viewing in Egypt.(EGYPT): An article from: Iraq Telecom
 • Mick Couper, Designing Effective Web Surveys
 • Charles V. Balch, Internet Survey Methodology
 • Gordon Graham, The Internet: A Philosophical Inquiry
 • Yana Weinstein, Flash Programming for the Social & Behavioral Sciences: A Simple Guide to Sophisticated Online Surveys and Experiments

Външни препратки