Видове иновации

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Иновациите се класифицират в няколко големи групи.

Според областта на действие

Най-разпространената класификация е според областта на действие. Според нея иновациите се подразделят на 4 големи групи:

 • Продуктова иновация - нововъведения под формата на продукти с променени или нови характеристики, включително от нови материали, с нови функции и т.н. Такъв вид иновация се прави, за да задоволява по-добре съществуващите потребности по отношение на функционалност, безопасност, надеждност, производителност, икономичност.
 • Технологични иновации - нововъведения под формата на изменения, подобрения на производствените процеси или нови производствени технологии. Този вид иновация най-често повишават производителността, намаляват разходите за труд и материали, стабилизира и повишава качеството на продуктите. Технологичните иновации са свързани с продуктовите, защото много често приетите нови идеи за продуктите налагат изменения на производствения процес.
 • Пазарни, маркетингови иновации - нововъведения под формата на изменения в начина на продажби, в обслужването, насочване към нови клиенти и пазари. Този вид иновация най- често се свързва с откриването на нови пазари, намирането на нови пазарни нишки, нови региони за реализация на продукцията, използване на нови начини за рекламно въздействие, нови правила за ценови отстъпки.
 • Организационно-управленски иновации - нововъведения под формата на изменения в организационните структури, взаимовръзките, правата и отговорностите, в методите за управление на предприятията, във взаимоотношенията индивид-организация. Този вид иновация обикновено цели засилване адаптивността, гъвкавостта и възприемчивостта на фирмите към промяната на околната среда, създаване и реализация на нова фирмена среда и култура, насочена към постоянно усъвършенстване и др. Важна роля придобиват напоследък социалните и екологичните иновации, които са особен вид организационно-управленчески иновации. Това е свързано с повишените потребности на качествена продукция на обществото и обществената атаката към фирмите-производители, увеличаването на тяхната отговорност, както за своите служители и клиенти, така и за запазване на околната среда.

Според степента и характера на изменение

Друга клафисификация е според степента и характерара на изменение. Според този вид класификация иновациите се делят също на 4 групи:

 • Радикална - нововъведения, които представляват коренна промяна на съществуващия продукт, технология, организация или водят до поява на нови неща без аналог досега. Радикалните иновации обикновено са свързани с голям риск, значителни разходи и неопределени приходи.
 • Приложни (компилационни) - нововъведения, които са добро съчетание от пренасяне на комбинация от използвани елементи върху нови обекти. Те са свързани с малки разходи, но обещават големи приходи.
 • Добавени - традиционните масови иновации, свързани с усъвършенстванията най-вече на продукти, услуги, запълване на малки пазарни участъци. Те са съпътствани с неголеми по размер разходи, като имат неголеми приходи.
 • Псевдоиновации - залъгващи нововъведения, имитиращи полезни промени в продукти, услуги, пазарни условия. Понякога те могат да доведат до влошаване на качеството на новия продукт в сравнение с базовия.

Според причините за пораждане

В зависимост от причината, която ги е породила иновациите могат да бъдат:

 • Теглени - Това са иновации, предизвикани от засилени потребности на клиентите, обществото или на производството. Те се раждат обикновено в резултат на пазарни проучвания или технически анализ на тесните места в производството.
 • Тласкани - Това са иновации, предизвикани от естествения ход на научното-техническия прогрес, които имат своя вътрешна логика на развитие и сами създават нови обществени потребности.

Според причините за прилагане

Според подтика за тяхното извършване иновациите могат да се разделят на:

 • Иницирани - свързани със стремежа за изпреварване на конкурентите, със създаване на определени предимства за фирмата.
 • Принудителни - нововъведения, които се правят в стремежа за оцеляване или за договаряне на изпреварили конкуренти, както и поради модни или др. външни съоръжения, нормативни изисквания и др.

Вижте още

Източници

Външни препратки