Видове загуба в икономиката

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Загуба означава лишаване от нещо ценно – материални придобивки, човешки живот, намаляване, изчезване,загуба на тегло, нежелателно изразходване, загуба на топлина, парични щети в производство, търговия, неуспех в състезание.

Приходна загуба

Бюджетната загуба е понятие означаващо намаление на държавното имущество следствие от недобро финансово управление, но не само на държавния бюджет. Българското законодателство не съдържа легална дефиниция на понятията за бюджетна и фискална загуба.

Според терминологията на Съдът към Италианската сметна палата, то може да е резултат от действия и/или бездействия на правителството, длъжностни лица и т.н.

При реализиране на бюджетни загуби се носи административна и/или дисциплинарна отговорност от виновните длъжностни лица.

Според практиката на Съдът на Италианската сметна палата, бюджетната загуба е по-широко понятие от фискалната загуба, т.е. несъбраните вземания от/към държавата или друг публичен орган.Бюджетните загуби влияят пряко върху икономиката на страната и обществото като цяло, водейки след себе си до загуба на доверие в публичните институции и администрацията,а оттук и на доверие в държавата.Ето защо с оглед опазване на обществения интерес, те подлежат на наказателна санкция.

Фискалната загуба е имуществена вреда, а бюджетната обхваща както пропуснатите ползи, така и неимуществените вреди към фискa.

Загуба от свръхпроизводство

Производство, което е в по-вече от изискваното от следващия етап на процеса.


Причини за загуби от свръхпроизводство:

 • Недостатъци в планирането;
 • Големи задели;
 • Голямо време за пренастройка;
 • Недостатъчно тесен контакт със заявителите/клиентите
 • Разработка на технологичните процеси по начин, който осигурява предходните операции да подсигуряват надеждно следващите ги операции.
 • Установяване на производствени норми и стандарти за всяко работно място на процеса.
 • Предвиждане на сигнали, предотвратяващи преждевременно запускане на производството.
 • Намаляване на времето за настройки и балансиране на производствените линии.

Загуба от очакване

Прекъсвания в работата, свързани с очакване на неща, като работна сила, материали, оборудване или информация.


Причини за загуби от очакване:

 • Лошо планиране;
 • Проблеми с комуникациите;
 • Слабости в управление на запасите.
 • Изравняване на натоварването на производствените линии;
 • Синхронизация на процесите;
 • Обучаване на сътрудниците в професии, позволяващи им да се заменят един с друг;
 • Равномерно разпределяне на работните натоварвания в течение на деня, така че оптимално да се използват наличните трудовите ресурси.
 • Осигуряване на производството с необходимото оборудване и своевременни доставки на покупни изделия и материали.

Загуба от излишни обработки

Причини за загуби от излишни обработки:

 • Добавяне на функционални възможности, които нямат ценност в очете на потребителя.
 • Недостатъчно информация за това, как потребителя използва продукта или услугата.
 • Проучване на действителните нужди на потребителите и за какво те за готови да плащат
 • Анализ на всички работи, създаващи добавена стойност, като се оптимизират или отстранят всички излишни операции.
 • Определяне кои съгласуващи подписи на документите са действително необходими и ликвидиране на всички излишни.

Загуба от запаси

Всички материали в работната зона освен тези, които са необходими за следващата операция или процес.

Материали и информация намеращи се между стадиите за обработка в процеса по създаване на ценности. Физическите запаси се класифицират по тяхното положение в потока за създаване на ценности и по тяхното предназначение. За описание на запасите по мястото им в процеса на производство се използват термините суровини, материали , незавършено производство, готова продукция. За описание целевото предназначение на запасите се използват такива понятия като буферен запас, застрахователен запас и транспортен запас.


Причини:

 • Неправилно планиране;
 • Остаряло оборудване;
 • Недостатъчна подготовка на спомагателния персонал.


Следствия:

 • Множество неприятни проблеми с качеството, такива като преправяне и дефекти;
 • Проблеми с планирането на работната сила и/или производството;
 • Завишено време за изпълнение на заявките;
 • Влошаване на качеството на запасите във времето;
 • Риск за унищожаване на запасите в резултат на форс-мажорни обстоятелства
 • Проблеми с доставчиците;
 • Замразен капитал и загуби от лихвени проценти.
 • Откриване на излишни производствени мощности, излишни запаси от суровини, незавършено производство и готова продукция;
 • По прецизно използване на методиките точно на време и канбан;
 • Произвеждане на всеки участък или работно място, толкова продукция, колкото е необходима на следващия потребител в производствения поток;
 • Стандартизиране планирането за производствените участъци и тяхното натоварване;

Загуба от излишни движения

Ненужни премествания на персонал, продукция, материали и оборудване, които не добавят ценност за процеса.


Причини:

 • Излишни движения на работниците до склада или около оборудването;
 • Допуснати грешки при разрабтката на производствените процеси.
 • Анализ на ненужните придвижвания на персонала и съставяне  на комплексна схема на физическите потоци в процеса.
 • Разработки и изучаване на карта на потока по създаване на ценности;

Загуба от дефекти и преправяне

Производство на некачествена продукция, наличие на брак, невярна информация, преправяне на продукцията.


Причини:

 • Липса на надеждна превантивна система, включваща метода пока-ёкэ (Рока-Yoke) и вградена защита от грешки.
 • Излишни промени в конструкцията на изделието, водещи до преработване.


Следствия:

 • При всеки дефект се налага преправяне;
 • При производство на дефект се заплаща два пъти, за нещо което клиента ще плати веднъж.
 • Усъвършенстване на визуалния контрол;
 • Разработка на по-пълни стандартни процедури;
 • Внедряване на встроена система за защита от грешки (пока-ёкэ) там, където се намира източник на грешки;

Загуба от излишен транспорт 

Персонал, оборудване, продукция или информация преместващи се често или на големи разстояния, отколкото това е необходимо.


Причини:

 • Не добре проектиран производствен поток;
 • Ликвидиране на всички места за временно съхранение или складиране на материали;

Вижте още

Източници

Външни препратки