Видове ефективност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Ефективността може да се разгледа в няколко апскета.

Лична ефективност

Малко хората са склонни да си признаят, че са неефективни. Въпреки това, можем да признаем, че има области на живота, както на работното място и извън него, където можем да подобрим или да развием уменията. Съществуват 3 основни групи, в които хората се стремят да подобрят своята ефективност.

 • Лична организация

Включва както управлението на себе си и времето си, така и управление на времето . Това е подход, който подтиква човек да погледне върху себе си и да поеме отговорност за решенията си.

Тук се набляга на основните принципи на комуникация и начините как да се излагат собствените виждания. Тъй като всяка огранизация или екип има свои индивидуални нужди, не съществува универсален похдод към постигане на по-голяма ефективност в тази област. Повечето хора могат да се възползват като обрънат внимание на своите комуникативни умения, тъй както причината за много от проблемите се корени в лошата комуникация.

Създаването на ефект по незабележим начин е ключово умение, което трябва да притежават добрите мениджъри и лидери - и всеки може да се възползват от подобряване на техните умения в тази област. По-добрите умения за влияене върху хората могат да доведат до по-малко спорове и до по-конструктивен подход в трудни ситуации и конфликти. Всеки един човек трябва да може да проявява способностите си за влияние върху приятели, роднини, колеги, доставчици и клиенти.

Екипна ефективност

Един екип е ефективен, когато той постига целите, за които е бил създаден. Съществуват редица фактори, поради които един екип не е ефективен. Една част от тези фактори са “външни”, независещи от членовете на екипа - например влошена икономическа среда, липса на достатъчно платежоспособно търсене, липса на ресурси, липса на информация, липса на пълномощия и т.н. С тези фактори екипът следва да се съобразява, но те не са от сферата на екипното развитие. За да се определят факторите, които понижават или благоприятстват екипната ефективност, те следва да се измерят и класират по степен на важност или влияние.

Системата за екипен одит “Промакс” е специално проектирана от създателите си - консултантите от българската фирма “СИТА Мениджмънт Консулт” ООД, за да следва естествения и логичен ход на създаването и развитието на един екип. „Промакс” показва слабите места в екипа, които го правят неефективен. За определянето на степента на ефективност на даден екип, членовете му трябва да попълнят специалния анкетен лист “Екипна ефективност”. Резултатите от тази анкета показват силните и слабите страни в екипа, които нагледно са показани в т. нар. “Графика на екипната ефективност”.

Анкетният лист, от който се генерира графиката, измерва 11 ключови фактора, определени от Атмосфера - добрите отношения, уважението между членовете и активното участие на всички в екипната работа са важни предпоставки за екипна ефективност.

 • Справяне с конфликт - откритата дискусия, доверието между членовете и правилния подход в конфликтни ситуации често пъти е предпоставка за по-висока ефективност.
 • Лидерство - умелото ръководство на екипа от един или повече негови членове почти винаги предопределя успеха или неуспеха в постигането на общата цел.
 • Мотивация - ако членовете на екипа са истински мотивирани да работят, екипът може да постигне чудеса.
 • Професионално и личностно развитие - добре би било, ако членовете на екипа усещат, че не просто постигат определени организационни цели, но и се развиват в личностен и професионален план. Това би било полезно както за самите служители, така и за екипната им работа.
 • Цели на екипа - един екип би бил много по-ефективен, ако членовете му вземат пряко участие в определянето на целите му и периодично оценяват постигнатото.
 • Вземане на решение - ако екипът има изработен ясен механизъм за вземане на решения, в който не доминира единствено мнението на един или двама, то ползите от екипната работа биха били много по-големи, а ефективността - значително по-висока.
 • Сътрудничество - закъде без него в екипната работа? Когато хората си сътрудничат, крайните резултати ще са далеч по-високи, отколкото ако всеки работи индивидуално, сам за себе си. Екипът не е място за соло изпълнители!
 • Комуникации - те са кръвоносната система на всеки екип. Общуването ражда идеи, дава решения, изглажда недоразумения - накратко, повишава ефективността на екипа.
 • Критика - от това дали в екипа се критикува на принципна или на личностна основа се предопределя и прогреса или застоя на един екип.
 • Постигане на целите - един от най-важните фактори. Често пъти всичко остава на заден план, когато целта на екипа е осъществена. Не успее ли да постигне екипът целта си обаче, се обезмисля и целия труд и време по неговото създаване.

Организационна ефективност

Организационната ефективност е една от базисните управленски концепции. Тя има жизненоважната роля за организацията. Обичайна практика е управленски решения да се обосновават със състоянието на ефективността.

Едно традиционно схващане за организационната ефективност е, че тя отразява степента, в която организацията е постигнала своите цели.

Още в средата на 80-те години на XX век Ричард Дафт идентифицира три традиционни подхода за организационната ефективност, които могат да се използват от мениджърите:

Робърт Куин и Джон Рорбау (John Rohrbaugh) комбинират различни индикатори на изпълнението. Комбинациите на различните индикатори предлагат няколко модела на организационната ефективност:

Все повече световни експерти споделят мнението, че е и неподходящо, и вредно за здравето на организацията организационната ефективност да се определя единствено на база на показатели, като се пренебрегват други показатели на организационната ефективност.

Съвременните разбирания за ефективността включват много повече области освен финансово-счетоводната, съответно и повече показатели за нейното измерване.

Такива области са например:

Например Робърт Каплан и Дейвид Нортън са на мнение, че в условията на новата информационна епоха традиционния финансово-счетоводен модел не върши работа в оценката на организационната ефективност.

В своята книга “Балансирана система от показатели за ефективността” двамата автори предлагат балансирана система от показатели за ефективност – комбинация от финансови показатели (приходи, разходи, възвращаемост на заетия капитал, ръст на продажбите и др.) и показатели като взаимоотношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси, показатели за качество, време за производство; показатели за удовлетвореност на служителите, обучение, развитие на уменията и др.

Икономическа ефективност

В икономиката , терминът икономическа ефективност се отнася до използването на ресурси, така че да оптимизират производството на стоки и услуги. Една икономическа система, се казва, че е по-ефективно от друг (в относително изражение), ако може да предостави повече стоки и услуги за обществото без да се използват повече ресурси.

Има два основни вида насоки върху икономическата ефективност, които имат за цел да подчертаят нарушенията, създадени от правителството, както и нарушения, създадени от пазари (и намалява с увеличаване на участието на правителството). Те са в пъти по конкуриращи се, понякога допълващи - или обсъждане на общото ниво на участие на правителството или на въздействието на конкретни участието на правителството. Най-общо казано, този диалог е по либерализма икономически или неолиберализма , че тези термини се използват и по-тясно да се отнасят до конкретни мнения, най-вече застъпва разрешения частни инициативи.

Освен това, съществуват различия в мненията на микроикономиката в сравнение с макроикономическата ефективност, някои настояват за по-голяма роля на правителството в една сфера или другата страна.

В основните мнения стои разбирането, че пазарната икономика като цяло се счита за по-ефективна от другите известни алтернативи , и че участието на правителството е необходимо на макроикономическо ниво (чрез фискалната политика и парична политика ), за да противодейства на икономическия цикъл. На микроикономическо ниво се води дебат за това как да се постигне максимална ефективност, като някои се застъпват за разрешения от частни инициативи, за отстраняване на правителството нарушения, а други се застъпват за регламент, за намаляване на пазарните несъвършенства и недостатъци, по-специално чрез интернализиране на външни фактори .

В първия основните теорема благосъстоянието предвижда някакво основание за вяра в ефективността на пазарна икономика, както тя твърди, че всяко съвършено конкурентни пазарно равновесие е ефективно по Вилфредо Парето. Строго погледнато, обаче, като този резултат е валиден само при липса на несъвършенствата на пазара , които имат значение в реално пазари. Освен това, ефективност по Парето е минимална понятието за оптималност и не е задължително да доведе до социално приемливи разпределение на ресурсите, тъй като не показва нищо за равенство или на общото благосъстояние на обществото.

Микроикономически реформи са политики, които имат за цел да намали икономическите нарушения чрез дерегулация , и увеличаване на икономическата ефективност. Въпреки това, няма ясна теоретична основа на които се смята, че премахването на нарушенията на пазара винаги ще се увеличи икономическата ефективност.. В теорията за Втория най-добър се посочва, че ако има някои неизбежни изкривявания на пазара в един сектор, ход, към по-голяма пазарна съвършенство в друг сектор всъщност може да намали ефективността.

Фарадей ефективност

Ефективността на Фарадей на електролизата се определя като съотношението между действителното количество освободен материал, и теоретичното количеството материал, който е трябвало да бъде освободен, въз основа на законите на Фарадей на електролизата.

Управленска ефективност

Наложително при решаването на теоретически, методологически и практически въпроси на ефективността на стопанското управление да се разглежда както самото управление, така и неговата ефективност. Проблемът за ефективността на функционирането на управленските системи на сложните стопански обекти е комплексен, многопланов и поради това трябва да се декомпозира на няколко основни подпроблема. Факторите, които вилияят върху ефективността на функциониране на дадена сложна стопанска система, могат да се раделят на два вида: вътрешни и външни.

Вижте още

Източници

 • М. Александров Ефективност на рекламата
 • Ст. и др. Стоилов Международна специализация на производството: Въпроси на ефективността
 • Иван Ангелов Методология за определяне на икономическата ефективност на инвестиционни проекти
 • Тодор Ангелов Икономическа ефективност на капиталните вложения в страните членки на СИВ
 • Гарабед Ардашес Минасян Междуотраслови връзки и ефективност

Външни препратки