Видове експеримент

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се обособят няколко вида експерименти.

Експеримент Ex post facto

Негова основна отличителна черта е избирането на контролна и експериментална група след въвеждането на потенциалната причинно-следствена връзка. Това е вид експеримент, при който експериментаторът не манипулира незавсимата променлива и не контролира кои респондентни са изложени на въздействието й. Въпреки това, експериментите еx post facto са широко използвани в маркетинговите изследвания, защото може да се осигурят необходимата информация и да се дадат доказателство за причинно-следствена връзка при ситуации, при които експериментирането е невъзможно или нецелесъобразно. Но те са подложени на влиянието на повечето от потенциалните грешки на експеримента.

Лабораторен

При лабораторният експеримент респондентите са поставени в изкуствена ситуация, която предизвиква тяхното поведение и е различна от нормалната ситуация, в която би се проявило това поведение. Тук се манипулират една или повече независими променливи при строго определени, операционализирани и контролирани условя. Подобна степен на контрол е рядко възможна при реалните експерименти. Основният му недостатък е ниската степен на обобщаване. Физическото остраняване на повечето външни променливи осигурява на лабораторните експерименти висока степен на повтаряемост (вътрешна валидност), но в същото време огранчава тяхната способност за обобщение (външна валидност). Освен това, разходите за провеждането на лабораторни експерименти са значително по-ниско от разходите за реални експерименти по отношение на ресурси и време. При лабораторните ескперименти възможнастта конкурентита зa да узнаят подробности за експеримента са минимални. Подходяо организираните и проведени лабораторни експерименти често се използват като „последна стъпка” при въвеждането на даден продукт на пазара. Често срещаните грешки, които могат да се допуснат при тези видове експерименти, са свързани с експерименталната ситуация и с действията на експериментатора. Респондентите обикновено са опитват да се държат по начин, по който те смятат, че се очаква от тях.

Реален

Реалните експерименти се характеризират с високо равнище на реализъм и ниска степен на контрол. Те се провеждат в реална обстановка. Те изпитват въздействието на изследваните променливи така кактo те се проявяват в естествени условия, т.е. в контекста на други „шумови” променливи.

Характеристики
Лабораторни
Реални

Вътрешна валидност

Висока
Ниска

Външна валидност

Ниска
Висока

Разходи

Ниски
Високи

Изискуемо време

Кратки
Прдължителни

Трудност на организацията

Лесни
Трудни

Етически проблеми

Слаби
Силни

Вижте още

Източници

  • Василева, Б., Узунова, Ю.; "Приложни маркетингови изследвания"; "Ромина", 2003 (75 – 88 стр)
  • Желев, С.; "Маркетингови изследвания"; университетсо издателство "Стопанство", 2008 (170, 171,174 стр.)
  • Тодорков, К.; „Експериментална психология”; „Faber”, 2005

Външни препратки