Видове екипи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Видовете екипи са важни, доколкото от избора на екип зависи и целите, които ще преследва той, както и средствата, с които ще се постигат тези цели.

Според Хакман

Според Hackman (1990), критериите за групиране на екипите в различни видове са степента на автономия и степента на контрол върху екипа от страна на компанията.

В този смисъл, възможни са следните видове екипи:

 • Екипи, ръководени от мениджъри.
 • Екипи, които се самоуправляват.
 • Екипи, които се самосъздават и самоуправляват.
 • Екипи, които се самосъздават, самоуправляват и самонасочват (напр., мениджърският екип).

Според Робинс и Котлър

Според Robbins и Coulter (2004) са възможни четири критерия за групиране на екипите в различни видове – каква е целта, каква е структурата на екипа, какво е членството в него, за какъв срок е създаден екипът.

Според Катзенбах и Смит

Според Katzenbach и Smith (1993) основен критерий за разграничаване на екипите е степента на тяхната ефективност, т.е. доколко изпълняват трите екипни резултата.

Според Морам, Кохен, Манкин и Биксън

Според S. Mohram, S. Cohen и А. Mohram (1995), както и според Mankin и Bikson (1998), критерият за видовете екипи е тяхното предназначение, т.е. за какво са създадени и каква е тяхната основна функция.

На основа на този критерий авторите различават пет различни вида екипи, т.е. пет формата на екипна работа:

 • Работен екип - екип, който е създаден с предназначението да произвежда продължително време някакъв продукт, чиято стойност мощно подпомага компанията да се справя с перманентно възникващи проблеми в организационната ефективност, конкуренцията, пазарите и потребителите.
 • Проектен екип - екип, който е създаден с предназначението да произведе еднократен резултат.
 • Паралелен екип - екип, който се създава с предназначението да формулира независими от ръководството препоръки, идеи, предложения във връзка с бързото разрешаване на някакъв проблем в качеството, координацията между отделите, подобряването на изпълнението на някоя дейност в компанията.
 • Мениджърски екип - екип, който се създава с предназначение да подобри координацията между мениджърите на отдели (в “най-високата” йерархия на компанията), за да преодолее натиска на конкурентната среда или да подобри показателите на организационната ефективност.
 • Неформален екип - екип, чието предназначение е насърчаването на по-голямо сътрудничество и координация в компанията.

Вижте още

Източници

 • Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable (J-B Lencioni Series)
 • Христова, Т., Тодор Христов, Симеон Христов, 10-те златни правила за работа в екип, София, “Сиела”, 2006
 • Patrick M. Lencioni, The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else In Business

Външни препратки