Видове доходност

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат няколко вида доходност.

Доходност до падежа

За нуждите на анализа и инвестициите в различни по срок съкровищни бонове е необходимо съпоставянето на относителни величини. По-точен показател за оценка на инвестициите в съкровищни бонове е доходността до падежа, изчислена на база инвестирани средства. Този показател представлява съотношение между отстъпката и покупната цена и се изчислява по следната формула:

YТМ=(Д/Р)*100, където:

YТМ - доходност до падежа; Д – отстъпка на 100 лева номинал; Р – покупна цена на 100 лева номинал. В случай, че определена търговска банка закупи шестмесечни държавни съкровищни бонове по цена 82,17 лева на 100 лева номинал и ги задържи в своя порфейл до техния падеж, тя ще получи доход в размер на 21,70 % от инвестираната сума. YТМ=(17,83/82,17)*100=21,70 % Доходността до падежа отразява възвръщаемостта от инвестицията при настъпване на падежа и отразява полагащия се за периода доход. Отделните инвестиции обаче се различават по своята срочност, поради което се налага тяхното съпоставяне на годишна база.

Годишна доходност

Годишната доходност, или т.нар. инвестиционен доход, представлява простата годишна лихва, която инвеститорът ще получи за вложените от него средства. Тя се изчислява по следната формула:

АY=(100 –Р)*360 / (Р*Т), където

АY – годишна доходност; Р – покупна цена на 100 лева номинал; Т – дни до падежа на съкровищните бонове

Вижте още

Източници

  • Уолш, К., „Ключовите коефициенти в мениджмънта”, ИнфоДАР
  • W. Edward Olmstead, Options for the Beginner and Beyond: Unlock the Opportunities and Minimize the Risks
  • Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques
  • Lawrence G. McMillan, McMillan on Options (A Marketplace Book)

Външни препратки