Видове договори за ноу-хау

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат 2 основни вида договори за ноу-хау.

Договор за отстъпване

С договор за отстъпване на ноу – хау се отстъпва един факт, а не право, като предмета на отстъпване са знания, умения, опит, които към момента на сключването са недостъпни за страната, която иска да ги усвои.

Търговският закон регламентира договора за отстъпване на ноу-хау като лицензионен. Договорът за отстъпване на ноу – хау има една съществена разлика – лицензодателят не се задължава по никакъв начин да не произвежда, защото той няма права, съответно не прехвърля на лицензополучателя права и никой не може да иска от него да спазва тези права.

При отстъпване на ноу – хау особено се набляга на задължението на лицензодателя да разкрие напълно технологията и да осигури всичко необходимо на лицензополучателя, за да използва реално технологията.

Лицензионен договор

С оглед на това, че лицензионният договор е практически приложимият за отстъпване на ноу – хау, важно да се отбележат основните характеристики на този договор. Лицензионният договор е уреден на две места в действащото законодателство към момента, - чл.31 и сл. от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) и в чл.587 и сл. от Търговския закон.

Лицензионният договор е договор между две лица, при които лизингодателя отстъпва на лицензополучателя право да се използва право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит. ЗПРПМ посочва като предмет на договора самото изобретение, което е невярно, тъй като в ТЗ изобретението се сочи като факт. Там се говори за права върху изобретението.

Лицензионният договор е двустранен търговски договор и спада към категорията на абсолютните търговски сделки, защото е посочен в чл.1 ал.1 т.10 от ТЗ. По силата на чл.587 ал.2 от ТЗ лицензионният договор се сключва в писмена форма, което е условие за действителност. За да може договорът да се противопостави на трети лица, се иска и вписване на договора в особен регистър в Патентното ведомство, посочено в чл.590 ТЗ. Ако договорът не се впише, това не води до нищожност на договора. При липса на вписване тук единствено става дума за относителна недействителност – между страните договорът е перфектен и се дължи възнаграждение. Ако трето лице извън вписаната сделка придобие технологията от лицензодателя, първият лицензополучател не може да се противопостави на втория.

Вижте още

Източници

Външни препратки