Видове деривативи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
derivative-categories.gif

Деривативите са сред най-сложните финансови продукти. В същото време те са неразделна част от операциите по хеджиране, както и спекулативните инвестиции.

Лихвени суапове

Лихвеният суап е договорно споразумение за размяна на предварително договорени лихвени плащания в определена валута за определен период от време. Съществуват два основни вида: а) купонен лихвен суап – размяна на фиксирана срещу плаваща лихва; б) базисен суап – размяна на плаващи лихви, определяни върху различна база.

Опции

Купувачът на опцията придобива правото да закупи или продаде определен финансов инструмент (базов актив) по фиксирана в договора цена, т. нар. цена на упражняване на опцията. Опцията, която дава право за закупуване на базовия актив, се нарича кол опция, докато опцията, която дава правото за продажба на базовия актив, се нарича пут опция. Опцията може да се закупи или продаде. Едновременна покупка и продажба на опции дава възможност за по-сложни инвестиционни стратегии. Предимството на опцията спрямо директната покупка на базовия актив се състои в гъвкавостта, с която разполага купувача на опцията да избере цена на упражняване при покупка на опцията, както и да прецени дали да упражни опцията до/на падежа в зависимост от спот цената. В зависимост от момента, в който могат да бъдат упражнени, опциите се разграничават на европейски опции (могат да бъдат упражнени само на падежа) и американски опции (могат да бъдат упраженени във всеки момент до изтичане срока на опцията). Пазарните сценарии се различават по това дали инвеститорът притежава базовия актив. Размерът на потенциалната печалба зависи от това дали опцията е купена или продадена. Покупката на опция предоставя теоретично неограничен потенциал за печалба. Потенциалната печалба на купувача представлява разликата в полза на купувача между цената на упражняване на опцията и спот цената на базовия актив при изтичане на опцията като се извади опционната премия, заплатена за опцията. Потенциалната печалба на продавача на опцията е ограничена до получената опционна премия. Рисковете също се различават в зависимост от това дали опцията е купена или продадена. За купувача на опцията максималната потенциална загуба е ограничена до размера на опционната премия в случая, когато купувачът реши да остави опцията неупражнена. За продавача на опцията размерът на потенциалната загуба е теоретично неограничен и е равен на разликата в полза на купувача между цената на упражняване и спот цената на базовия актив като се прибави получената опционна премия.

Фючърси

Фючърсният контракт представлява спoразумение за покупка или продажба на определен актив (реален или финансов) по договорена цена като размяната и сетълмента се извършва на договорена бъдеща дата. Купувачът на фючърсния контракт се задължава да приеме актива и да заплати договорената цена на договорената бъдеща дата. Продавачът на фючърсния контракт се задължава да предостави договореното количество от актива на договорената бъдеща дата.

Предимства на фючърсите:

  • Възможност за висока възвращаемост при ниска инвестиция: В краткосрочен план едни и същи цели могат да бъдат с опции и фючърси, както и с базовите активи (ценни книжа), но при по-ниска инвестиция.
  • Ефект на лоста (ливъридж): Дори малки промени в пазарната цена могат да доведат до големи отклонения в цената на опцията.
  • Възможност да се реализира печалба дори при спадане на цените на ценните книжа: например, чрез покупка на пут опции.
  • Изчислим риск: Позициите в търгуеми опции и фючърси могат да бъдат ликвидирани по всяко време и сътоветно, да се изчисли печалбата или загубата.
  • Хеджиране срещу флуктуации на цените: Фючърсите и опциите могат да бъдат използвани за хеджиране на инвестиционен портфейл в ценни книжа срещу понижение на цените.
  • Управление на риска (портфейли в акции и облигации): С фючърсите и опциите могат да бъдат извършвани хеджиращи операции, целящи да ограничат риска или да увеличат потенциалната печалба.
  • Подходящи стратегии за всякакви пазарни ситуации: Големият брой потенциални стратегии позволява да се подбере подходящ подход за всяка пазарна ситуация.

Вижте още

Източници

  • John Hull, Introduction to Futures and Options Markets (3rd Edition)
  • Phelim P. Boyle, Feidhlim Boyle, Derivatives : The Tools That Changed Finance
  • Merton H. Miller, Merton Miller on Derivatives (Wiley Investment)

Външни препратки