Видове въпроси за анкетно проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Основната класификация на въпросите е според критерия дали предварително са формулирани някакви отговори или на изследваните лица се предоставя в свободна форма да изразят своите мнения и оценки. От гледна точка на този критерий въпросите се делят на: Открити (отворени, свободни); Закрити (затворени); Полузакрити (полуоткрити).

Открити въпроси

Открити са онези въпроси, които позволяват респонденът да формулира свободно своя отговор, без да бъде принуждаван да се вмества в някакви предварително зададени граници. Те се задават, когато: /1/изследователите не са в състояние да формулират изчерпателен набор от опции на отговор /2/съществува вероятност опциите на отговор, които бъдат предложени на изследваните, да изкривят техния отговор.

Откритите въпроси са подходящи при изучаването на сложни теми като потребителската мотивация за някаква покупка например.

Откритите въпроси са, така да се каже, възможно най-много "изтеглени" към самия отговарящ. Те са в най-голяма степен запазени от някакви силни вътрешни искания на съставителите на въпросника и дават възможност за неограничени и разнообразни отговори. Тези въпроси създават чувство за значим контрол върху процеса на питане и отговаряне у респондента; той се намира в активна позиция.

Към достойнствата на откритите въпроси трябва да се причислят още три: първо, те водят до периодично освежаване и актуализиране на езика на изследователите, който има тенденция да се консервира и да закостенява (в него се привнася кръв от ежедневния език, на който говорят изследваните лица); второ, чрез откритите въпроси могат да бъдат експлицирани интерпретативните модели на респондентите, което е от изключителна важност за фазата на анализа и интерпретиране на обобщената емпирична информация; трето, отделни фрази и ключови думи могат да се окажат готови формули за решение на специфични проблеми (например от послание на рекламна кампания и др.).

Недостатъци

Основните недостатъци и ограничения на откритите въпроси, засягащи полевата работа, са:

 • При записването на отговорите е възможна голяма и често недопустима намеса на интервюиращия. Последният преразказвайки, изчиствайки или съкращавайки реално даден отговор, може да го изкриви или дори да го подмени. В този случай самия той се превръща в придатък към респондента
 • Съществени проблеми възникват и във връзка със сравнимостта на индивидуалните отговори. При условие, че съществува намеса - била тя малка или голяма - на интервюерите и че тази намеса варира значително между тях, неприятностите във връзка със сравнимостта са лесно обясними, но за съжаление - трудно отстраними.
 • При старание за точно записване на отговорите от страна на полевите сътрудници съществува известен риск респондентите да се отегчат от повторения,израждания и обясняване на мисълта си. В такива случаи комуникацията между интервюера и респондента става прекалено суха и изкуствена с всички последствия, произтичащи от това.
 • Полевата ситуация, която създават откритите въпроси, може да стимулира настроените словоохотливо и изповедално лица, което прави трудна задачата на интервюера: от една страна, той трябва да изслуша внимателно всеки респондент, а от друга страна -да изпълни в ограниченото му време цялото интервю.
 • Намесата на интервюера може да приема и форми, по-различни от обсъжданите. Така например отделните интервюери могат да прекъсват различните изследвани лица на различни места (фрази) в отговора, като по този начин се внася определен интервюерски нюанс и в стила на прекъсване, и в ограничаването на респондента.

Недостатъци и ограничения на откритите въпроси при обработката на данните.

Проблеми

Основните проблеми, с които се сблъскваме при обработката на откритите въпроси, могат да бъдат класифицирани, както следва:

 1. Поглъщането на много време и необходимостта от съответните парични средства за посрещането на разходите по обработката,
 2. Рисковете от недостатъчно добро схващане на отговорите при построяването на класификационните категории.
 3. Рисковете от вторично тълкуване на отговорите при отнасянето им към категориите на класификатора.
 4. Сериозен проблем, който обикновено възниква при откритите въпроси, е вътрешно присъщата им способност да изкривяват общия масив от информация по посока към по-високо ерудираните и образованите респонденти, тъй като последните са по-способни да дават добре формулирани и богати отговори.
 5. При някои открити въпроси от по-общ характер се получават толкова различни модели на отговор, че практически е почти невъзможно да се разработи релевантен класификатор!

Закрити въпроси

Закрити (затворени) са въпросите с предварително формулирани варианти на отговор, сред които изследваните лица трябва да отбележат ония от тях, който покрива най-пълно тяхното мнение. От гледна точка на броя на възможните отговори закритите въпроси се делят на въпроси с възможност за един отговор и въпроси с възможност за повече от един отговор. Това деление има смисъл главно при обработката на данните, когато всеки въпрос и неговите отговори трябва да се преобразуват в променливи. Полевият сътрудник кодира отговорите съобразно предварително уточнените опции. Тези въпроси са известни с наименованието въпроси без подсказване или още неподпомогнати въпроси.

Трябва да се има предвид, че когато се пита в режим "без подсказване", отговорите трябва да бъдат лесно разграничими от полевите изследователи с оглед на точното отнасяне на съответното мнение в зададените опции.

Предимства

Основните предимства на закритите по отношение на откритите въпроси са следните:

 1. Значително е занижена, а в множество случаи и сведена до нула възможността за неоправдана намеса на интервюера; в този случай той като правило играе ролята на безпристрастен регистратор на информация.
 2. Отговарянето на въпросите става по-бързо и по-равномерно във времето.
 3. Регистрацията на отговорите е несравнимо по-лесна.
 4. Обработката става бързо и лесно, без типичните за тази фаза трудности, които възникват при откритите въпроси.

Недостатъци

На закритите въпроси са присъщи и някои слабости и достатъцикоито трябва добре да се познават, за да се отчитат и избягват.

 • Първо, този тип въпроси предоставят възможност и на лица, които нямат отговори по същество (без "не зная", "не желая да отговоря" и др. под.), да се включат с 'отговор".
 • Второ ограничение и недостатък на закритите въпроси е принудата изследваното лице да си намери място във формулираните опции на отговор. Това в някои случаи довежда до закръгляне на действителното му мнение.
 • Трето, някои респонденти силно се смущават и негодуват от липсата на отговори като „техните", факт, който може да изнерви полевата ситуация и да компрометира по-нататъшната работа.
 • Четвърто, при закритите въпроси е важно да се има предвид, че подредбата на отговорите е от съществено значение.

Особена разновидност на закритите въпроси са дихотомните. При тях отговорите представляват две взаимоизключващи се алтернативи. Най-често това са утвърдително-отрицателни построения от рода "да" - "не". "Досега случвало ли се е да ползвате подобрители за масло с личния си автомобил?" е пример за такъв въпрос.

Полузакрити въпроси

Полузакрити въпроси са онези, при които наред с изредените възможности за отговор е включена и допълнителна възможност от рода на "друго, посочете какво". С този тип въпроси се преодоляват свързаните с изчерпателността на отговорите проблеми, съпътстващи закритите въпроси. Не е необходимо да се спираме пространно на техните предимства и недостатъци. Трябва да споменем само, че те включват както положителни, така и отрицателни страни на откритите и закритите въпроси.

Вижте още

Източници

 • Желев.С., Маркетингови изследвания, София 2008 година
 • Earl R. Babbie, Survey Research Methods, Second Edition
 • Priscilla Salant, Don A. Dillman, How to Conduct Your Own Survey

Външни препратки