Видове аутсорсинг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

За крупните корпорации или групи компании следва да се различават два основни вида аутсорсинг:корпоративен аутсорсинг и така нареченият пазарен аутсорсинг.

Корпоративен аутсорсинг

При корпоративния аутсорсинг в ролята на компанията консултант не встъпва външна организация, действаща на пазара, а подразделение или бизнес единица на корпорацията, холдинга или групата, които си указват услуги една на друга. Особена актуалност придобива аутсорсингът при концентрация на групи профилирани компании в един регион. Класически случай е образуването на групи предприятия в резултат до реорганизации, отделяне, обособяване на групи търговци на едро и на дребно, на профилирани подразделения (транспортни, охранителни, административни и др.) от производствената площадка или от основното производство.

Ключови критерии

 • Равнище на организационното проникване на компанията изпълнител (консултанта) в компанията на клиента – оценява се/анализира се количеството на подчинените компании.
 • Пълнота на функционалния обхват на аутсорсинговите услуги в компанията на клиента – според този критерий се разглеждат количеството на функционалните направления, обслужвани по договор за аутсорсинг (HR, техническо обслужване, IT, маркетинг, правно обслужване и др.).
 • Степен на еднородност на методиките за изчисляване на стойността на аутсорсинговите услуги за компанията клиент – изследва се еднотипността на методите за изчисление на стойността на услугите за различните функционални направления – методиките могат да се базират върху оценката на стойността на човекочасовете, на стойността на конкретни материални ресурси, ориентацията към пазарните показатели на стойността на аналогични услуги и т.н.
 • Равнище на оперативните разходи и обема на документооборота – разглеждат се количеството транзакции на служители между двете организации, а също така и обемът на обслужвания от тях документооборот.
 • Степен на автономност на ръководството на компанията – клиент от ръководството на компанията изпълнител (консултант) – разглежда се степента на потенциалното влияние на консултанта върху дейността на клиента посредством използването на обособените области на управление в качеството им на инструмент за въздействие (функционалните направления, например управление на възнагражденията във функциите на HR).
 • Равнище и качество на сътрудничеството между консултанта и клиента – възможно е да бъде разглеждан като интегрален показател за равновесието между двете компании, който зависи от определени критерии.
 • Общо равнище на разходите за персонал и разходите за управление.
 • Продължителност и цена на проекта за разработване и внедряване на модела – времето, изразходвано за разработване, съгласуване и подписване на пакета от документи (договорите с приложенията, сметките, формите на заявки, регламенти и др. подобни), а също така и стойността на работата на персонала по извършване на съответните действия, включително и управлението на проекта по въвеждане на обслужването.

Пазарен аутсорсинг

При пазарния аутсорсинг в ролята на компанията – изпълнител на обособени услуги извън рамките на компанията клиент, встъпва външна организация. Този вид аутсорсинг се използва предимно от средни и малки компании, които не спадат към крупни групи или корпорации.

Пазарният аутсорсинг може да стане причина за сериозни проблеми: изтичане на информация извън фирмата, манипулации на отделните сътрудници и даже неконтролируемо изписване на активи, когато няма добре действащ контролен апарат. Безусловно при корпоративният аутсорсинг вероятността от настъпване на описаните рискове е по-малка.

Вижте още

Източници

 • Douglas Brown, Scott Wilson, The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities (Wiley Desktop Editions)
 • Kate Vitasek, Mike Ledyard, Karl B. Manrodt, Vested Outsourcing: Five Rules That Will Transform Outsourcing
 • Maurice F. Greaver II, Strategic Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives
 • Mark Kobayashi-Hillary, Outsourcing to India

Външни препратки