Видове анкетно проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Анкетните проучвания се осъщестяват в няколко различни форми. При пряката анкета респондентът сам попълва анкетната карта, докато при косвената анкета, анкетьорът набира информация от ралични лица - познати и колеги на респондента и сам попълва картата. Косвената анкета се използва много рядко само при по - особенни проблеми, когато се счита, че респондента не би отговорил откровенно на въпросите.

Пряка анкета

Домашна анкета

Анкетна карта

Много използван метод за набиране на данни, който има и предимсва и недостатъци.

Анкетата е форма на писмено разпитване, при която изследваните лица отговарят чрез писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на първична емпирична информация относно мнението, отношението, мотивацията, ценностната ориентация, социалната позиция и роля на разпитваните лица.

 • Положителни страни
 • Анкетиране за кратко време на голям брой лица;
 • Не са необходими много анкетьори;
 • Осигурява анонимността
 • Добро качество на събраната информация;
 • Удобна за провеждане при организирани колективи;
 • Удобна за бързи оперативни цели
 • Слаби страни
 • Изисква много техническа подготовка (помещения, време, консумативи)
 • Броят на членовете на проучваната група не трябва да е под 8-10 и над 35-40 човека
 • Не е удобна за неорганизирани колективи
 • Въпросите в инструментариума не трябва да са повече от 25-30

Пряка индивидуална анкета

 • Положителни страни
 • Въпросникът достига до всяко лице, което е включено в изследваната група
 • Лицето отговаря в удобно за него време и място
 • Не изисква допълнителни организационно-технически усилия (зали и т.н.)
 • Слаби страни
 • Съмнение в анонимността
 • Увеличаване на времето на провеждане (бавна)
 • Възможност от повлияване на отговорите от трети лица
 • Невъзможност за контрол на респондентите
 • Броят на въпросите не трябва да е голям

Пряка пощенска анкета

 • Положителни страни
 • Не са необходими анкетьори
 • Голям обхват от хора за кратко време
 • Лицето попълва анкетата в удобно време и място
 • По-икономична
 • Слаби страни
 • Непълна възвръщаемост на въпросниците
 • Неподходяща за проучване на знания
 • Възможност за повлияване от трети лица

Косвена анкета

 • Положителни страни
 • Няма ограничения в броя на въпросите
 • Използват се всички източници на информация
 • Възможност за отговор на всички или почти всички въпроси
 • Не се съобразява с равнището на култура на анкетираните
 • Могат да се обхванат всички лица
 • Слаби страни
 • Съществува възможност за изопачаване на информацията
 • Скъпа – голям брой анкетьори
 • Необходимост от обучение на анкетьорите
 • Изисква много време
 • Сложна организация на набиране на информация

Други

В зависимост от степента на идентификация на обекта на изследване те биват:

 • Явни – съдържащи достатъчно данни, даващи информация за личността на лицето
 • Анонимни – не съдържащи информация идентифицира личността на анкетирания.

В зависимост от характера на изискваните отговори на въпросите:

 • Закрити – изискват „да”, „не”
 • Открити – анкетираният дава самостоятелен отговор, съобразно собственото си разбиране по дадения въпрос
 • Смесени – при един въпрос могат безалтернативни свободни отговори близки по съдържание и значение да бъдат допуснати.

Вижте още

Източници

 • Желев.С., Маркетингови изследвания, София 2008 година
 • Earl R. Babbie, Survey Research Methods, Second Edition
 • Priscilla Salant, Don A. Dillman, How to Conduct Your Own Survey

Външни препратки