Видове акции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Видове акции.

В Устава се определя какви акции се издават от АД. Акциите се делят на различни видове.

Поименни и приносими

При поименните на лицевата страна на акциите се посочва името на първия им притежател. Прехвърлянето им става с джиро и за да има сила по отношение на дружеството следва да бъде вписано в книгата на акционерите. Върху акциите на приносител няма име - по правило те принадлежат на държателя им. Прехвърлянето им става с обикновено предаване от ръка на ръка. ТЗ предвижда, че е възможна замяната на акции на приносител за поименни и обратно, ако друго не е записано в устава. Желателно е това да не се разрешава, защото при наличието на подобен текст е невъзможно да се контролира състава на акционерите и на тези упражняващи от своя страна контрол върху дружеството.

Обикновени и привилегировани

 • Обикновена акция
 • Привилегирована акция
 • Привилегировани акции с кумулативен дивидент - дължимият дивидент при тях се изплаща с натрупване. Ако целият дивидента по привилегированите акции не се изплати през дадена година, той се изплаща през следващата година преди изплащането на дивидентите по обикновените акции.

Налични и безналични

Наличните се отпечатват върху защитени хартиени носители, по специален ред и след разрешение на Министерството на финансите. При безналичните се извършват специални записвания по сметки в Централния депозитар на ценни книжа. Акциите, които се предлагат публично са задължително безналични и свободнопрехвърляеми. Сделките с тези акции имат сила след регистрирането им в централния депозират и се извършват само на фондовата борса или на организирания извънборсов пазар. Основното предимство на тези акции, е че издаването им е по-евтино, а прехвърлянето - по-лесно. Те не могат да се губят, късат, изхабяват, лесно се носят и т.н., защото са по същество електронни записи. Притежателите на безналични акции получават депозитарни разписки (или друг документ) за притежаваните акции, които не са ценни книжа.

Винкулирани

Това са акции с ограничения или особености при прехвърлянето им, т.е., те не са свободнопрехвърляеми. Типичната винкулираност се изразява в задължението на акционера, преди да предложи акциите на трети лица да ги предложи за закупуване от останалите акционери. Възможни са и други уговорки - срокове, отлагателни или прекратителни условия. В България по правило абсолютно непрехвърляеми акции не се издават. Такива бяха само акциите, притежавани от държавата (51%) в Държавната банка за инвестиции и развитие.

Собствени

Тези акции принадлежат на емитента – самото дружество. Към момента на учредяване на дружеството не може да има собствени акции, а на един по-късен етап. Смисълът от съществуването на тези акции е, че играят ролята на инструмент за финансов мениджмънт. Чрез наличието на тези акции се създават широки възможности за търговия на финансовата борса. Позволява поглъщане и др. Това крие особени рискове да изтичат средства от дружеството, което може да доведе до капитализация. Има редица правила, които следва да се спазват.

Друга хипотеза е, при която дружеството изкупи част от своите акции, като за това е необходимо решение на ОС, в което се посочва броят на акциите; условията и реда за изкупуването им както и тяхната цена. . Има случаи, които са придобиването на собствени акции - когато две дружества притежават акции едно от друго. Последици от притежаването на собствени акции е,че дружеството членува само в себе си, като ТЗ предвижда ограничения чрез суспендиране на правата, които дава акцията, докато тя не бъде прехвърлена. За дружеството се запазва едно право, което е свързано с това, че когато се увеличава капитала на дружеството, акционерите имат право да участват съобразно своите акции. Дружеството не може да получава дивидент или ликвидационен дял. Ограничения, които съществуват във връзка с т.нар. собствени акции:

 • Общата им номинална стойност не може да надвишава 10% от капитала. В тази връзка съществува едно изключение – освен ако акциите са привилегировани и се изплзват за намаляване на капитала.
 • В три годишен срок дружеството е длъжно да прехвърли тези акции
 • При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции не се спазва изискването за ОС

Други видове

Има някои видове акции, които нямат изрична правна уредба, но са мислими:

 • Акции с право на двоен глас - поименни акции, чието издаване се предвижда от устава на акционерното дружество. Вписват се на името на един собственик и имат определен минимален срок.
 • Гаранционни акции - за собственост на административния ръководител. Практика е ръководството да притежава определен брой акции, без право да ги продава, които служат като гаранции по дейността на управлението.
 • Акции по квота - емитират се с фиксирана част от имуществото на предприятието, а не с определена номинална стойност. Отразяват съответен дял от действителното имущество на акционерното дружество, показват същинската, истинската стойност на акциите. Стойността им представлява процентен дял от основния капитал.
 • Ползвателни акции – израз са на по-малко по вид права. Предоставят право на глас и право на част от печалбата, но не и право на част от имуществото при прекратяване на акционерното дружество.
 • Процентни акции - предоставят правото на собственика им да получи сума, равна на определен процент от номиналната стойност на акцията, независимо от финансовия резултат. Освен този процент, гарантиран при всяко имуществено състояние на фирмата, собственикът има право да получи и полагащият му се дивидент при наличие на печалба на фирмата.
 • Трудови акции -п ритежател на трудовите акции може да бъде само лице, което се намира в трудово-правни отношения с дадено акционерно дружество. Ако собственикът им си прекрати дейността в дружеството, неговите акции задължително се закупуват по номинална стойност.

Вижте още

Източници

Външни препратки