Видове активи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Активите се делят на няколко вида.

Според ликвидността

  • Дълготрайни - участват многократно в дейността на предприятието и очакваната икономическа изгода от тях се черпи през повече от едногодишен период.
  • Краткотрайни - те участват еднократно в производствения процес и икономическата изгода от тях се черпи в рамките на дванадесет месеца.Краткотрайните активи пренасят своята стойност в себестойността на продукта, или услугата на части, като променят формата си.

Според характера си

  • Материални - имат натурално-веществен характер.Тези активи пренасят на части своята стойност в себестойността на продукта или услугите чрез амортизацията. Затова те се характеризират като амортизируеми.
  • Нематериални - те са продукт на интелектуалния човешки труд и нямат веществена форма.Към тях се отнасят права върху собственост патенти, лицензи, концесии, програмни продукти,продукти от развойна дейност и др. Те също са амортизируеми и очакваната икономическа изгода от тях е за срок над дванадесет месеца.
  • Финансови - това са финансови ресурси, с които се увеличава чистата стойност на капитала. Това са дялове и участия в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия на дългосрочни вземания.

Комбинации

Вид:

Дълготрайни

Краткотрайни

Материален

земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар

суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство

Нематериален

програмни продукти, търговски марки, патенти, лицензи, клиентски бази данни (ако са закупени или придобити при бизнес комбинация) и други права на индустриална или интелектуална собственост

Не съществува, признава се за текущ разход.

Финансов

Инвестиции в дъщерни асоциирани или съвместни предприятия; кредити и вземания( с падеж над 1г.),инвестиции,държани до падеж(дългови инструменти с падеж над 1г., котирани на активен пазар), финансови активи на разположение за продажба; др. финансови активи

пари и парични еквиваленти, търговски и други вземания

финансови активи, държани за търгуване

Вижте още

Източници

  • Moorad Choudhry, Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis (Wiley Finance)
  • Alexandre Adam, Handbook of Asset and Liability Management: From Models to Optimal Return Strategies (The Wiley Finance Series)

Външни препратки