Валутен пазар

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Валутният пазар е основа на всички други финансови пазари. Той представляват съвкупност от субекти, обекти, отношения и резултати (курс на валутите), които възникват в процеса на сблъсъка между търсенето и предлагането, т.е. в процеса на покупко-продажба на валути.

Същност

Валутните пазари оказват пряко влияние върху формите на външна търговия на всяка страна, определят потоците на международното финансиране и влияят върху равнището на вътрешните лихвени проценти и на инфлацията. Наличието на валутен пазар има за основна причина факта, че в различните държави има приети различни валути, а наличието на международен търговски обмен предполага покупко продажба на тези валути. Това определя търговията с валути и оттам с производни - различни валутни инструменти. Валутните курсове действат във всяко кътче на света и засягат абсолютно всички валути. Разгледани като колективен фактор, те формират до голяма степен най-крупния финансов пазар.

Характеристика

На валутните пазари външнотърговските контрагенти имат възможност да закупят или да продадат чуждестранна валута, която е необходима за извършване на плащането по сделката, или да превърнат в местна валута получената от износа чуждестранна валута. Така валутните пазари спомагат за своевременното извършване и приключване на валутните разплащания между контрагентите от различните страни. Без наличието на развити и модерни валутни пазари тези разплащания биха се забавили и затруднили. На валутните пазари се извършват операции с чуждестранни валути, които имат за цел субектите да се предпазят от валутен риск или този риск да бъде сведен до приемливо равнище. Това също увеличава ролята и значението на съвременните валутни пазари. Валутните пазари се използват и за извършване на операции и валутни сделки от банки, фирми, официални институции и лица за диверсифициране на валутните наличности и резерви. По този начин се извършват множество валутни операции по превръщането на една чуждестранна валута в друга, на местна валута в чуждестранна, с което се увеличава оборотът и обемът на съответните валутни пазари. Съвременните валутни пазари са полето, на което се осъществяват сделки и операции по регулирането на валутните курсове. По този начин именно чрез валутните пазари на практика се осъществяват значителна част от действията по реалното осъществяване на валутната политика на официалните органи за регулирането на икономическите и паричните процеси в дадена страна.

Валутният пазар е т. нар.извън борсов пазар (over-the-counter (OTC) market), защото при сключване на сделка двете страни преговарят за следните параметри:

  • Размер на сделката;
  • Дата на сетълмент (дата на плащане);
  • Цена.

Както и на другите пазари, взаимодействието между купувачите и продавачите (търсенето и предлагането) определя пазарната цена на валутата – курс, който представлява съотношение в цените на две валути една спрямо друга.

Местоположение

Валутните пазари нямат отделно физическо местоположение. По-голямата част от търговията се извършва на междубанковите пазари между финансовите институции от различни страни. По-рано сделките са се осъществявали главно чрез телефонни разговори между дилърите, докато напоследък бързо нараства търговията чрез компютърни системи. Според Банката за международни разплащания около 50-70% от всички валутни сделки през 2001 година са сключени по електронен път срещу по-малко от 10% през 1995 година.

Най-търгуваната на традиционния пазар валута е щатският долар, който заема 40-45% от целия обем на сделките спот от времето на първото цялостно изследване, проведено през 1989 година, и досега. Най-често срещаната размяна тази на долари и евро, заема 30% от дейността на валутните пазари, а на търговията долар/йена се падат 20%.

Вижте още

Източници

  • Пътев, Пл., Международен финансов мениджмънт, В. Търново, Абагар, 2000
  • Радков, Р, . и А. Захариев, Валути и валутни сделки, Стопанска академия "Д.А.Ценов",Свищов, 2002
  • Радков, Р., и В. Адамов. Валути и валутни системи, Абагар, В. Търново, 2000

Външни препратки