Валута

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Валутата е понятие, което в теорията се дефинира различно. Неговото практическо използване също има различен контекст. Най-общо валутата (Currency) се определя като парична единица на дадена страна.

Същност

В същото време под валута се разбират всички чужди платежни и кредитни средства. Би трябвало да се забележи, че обект на сделки на валутните пазари са средствата, чрез които се осъществяват прехвърлянията по сметки в банките и които изпълват съдържанието на понятието валута.

Такива са телеграфните преводи и кредитните документи (менителница, запис на заповед, чек, пътнически чек). Следователно валутата не съществува само в банкноти и монети. Такова разграничение в миналото е наложило използването на понятието “девизи” (Foreign currency). Тогава под “валута” се е разбирало само банкноти и монети, а платежните и кредитните документи в чужда парична единица са били девизи. Тоест понятието “девизи” съответства на използваното сега понятие “валута”. Но и днес под “девизи” се разбират документите, въз основа на които се осъществява безналично движение на валута.

Валутата е пари, следователно изпълнява функциите на парите. Когато реализира функциите на средство за обръщение и платежно средство, тя опосредства международната търговия. Търсенето и предлагането на валута е вторично и зависи от търсенето и предлагането на стоки и услуги. Като средство за запазване и увеличаване на богатството валутата е финансов актив. В този случай нейното търсене и предлагане няма вторичен характер и се определя от доходността на валутата. Трябва да се отбележи, че в съвременните валутни отношения пазарът на валутата като финансов актив заема приоритетно положение. Тази тенденция увеличава значението на международния лихвен арбитраж (International interest arbitrage), който може да се тълкува като едновременна покупка и продажба на финансови активи в различни валути, за да се запази богатството и да се получат доходи.

Националната парична единица е законно, общоприето платежно средство в рамките на националната икономика. Когато икономическите отношения надхвърлят националните граници, тогава се налага тя да бъде съпоставена и превърната във валутата на друга страна. Тази обратимост на една валута в друга се изразява с понятието конвертируемост (Convertible). Конвертируемостта има различна степен, определена от характеристиките на международната валутна система (МВС), от паричната и валутна политика на страната и др. За да бъде една валута конвертируема, тя трябва свободно да се обменя в друга валута по пазарен курс, без ограничения по отношение на обектите на плащане и на субектите, осъществяващи операциите. Това означава, че страната разполага със значителни производствени ресурси, стокови и валутни резерви и е в състояние да поддържа стабилен пазарен валутен курс.

По тълкуванията на МВФ, една валута е конвертируема, когато в страната не се въвеждат ограничения за плащанията по текущата сметка на платежния баланс, когато не се осъществява валутна дискриминация, когато тя изкупува националната си валута, натрупана по сметки на други страни. Когато държавата конролира валутните разходи и определя разрешителен режим за тях, валутата е неконвертируема.

Вижте още

Източници

  • Светлин Минев, Приложен форекс 2010
  • Доника Симеонова, Румен Тодев Търговия с опции на валутния пазар Форекс

Външни препратки