Бюджетиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Бюджетирането ( на англ. budgeting) представлява единна система за планиране, контрол и анализ на паричните потоци и финансовия резултат. Бюджетирането е един вид финансовото планиране — управление на процеса на създаване, разпределение и използване на финансовите ресурси на предприятието.

Същност

Бюджетът е финансовият план - план на дейността на предприятието за определен бъдещ период от време, изразен в парична форма.

В резултат на бюджета се съставят съвкупност от финансови планове, съгласувани между себе си:

Бюджетите могат да се съставят за различни периоди от време:

 • за един месец – текущо или уточнено планиране
 • за по-голям период от време - стратегическо или окрупнено планиранe

Характеристики

 • чрез него се предвиждат и осъществяват годишните приходи на държавата
 • държавният бюджет придава законодателна форма на приходите и разходите
 • бюджетът е съвкупност от сметки, които описват всички приходи и разходи на държавата
 • бюджетът е закон, който определя произхода и предназначението на приходите и разходите
 • бюджетът е инструмент за организиране на бъдещето
 • бюджетът съдържа финансови данни за бъдещето

Основни цели

Основни цели, който се поставят при изготвяне на бюджети:

 • разработване на предварителен план за постигане на очаквани приходи и разходи, както и на определен финансов резултат;
 • формиране на критерии за упражняване на бюджетен контрол върху извършваните операции по всички направления от дейността на предприятието.

Аспекти

В България бюджетът се гласува със закон за държавния бюджет, с което изпълнението му става задължително. Въпреки че се гласува и приема като закон, задължителна е само разходната му част. Приходната му част има препоръчителен характер, като тя се основава на данъчните закони.

 • Финансово-технически аспект (разглежда бюджета външно)

Бюджетът се разглежда като съвкупност от цифри и таблици, обхващащи обема и структурата на приходите и разходите на държавата за една година.

 • Социално-икономически аспект (най-важната страна)

За разлика от предходните две, тази страна е невидима. Тя може да се “види” само от специалистите, от тези, които могат да видят зад цифрите движението, разпределението и преразпределението на средства между отделните елементи на обществото. Чрез държавния бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности: образование, здравеопазване и др.

Функции

Функциите, които изпълнява бюджетирането са следните:

 • икономически прогнози;
 • контрол върху резултатите от дейността на предприятието;
 • средство за координация на дейностите в подразделенията на предприятието;
 • основа за вземане на решения по бъдещото развитие на предприятието.

Вижте още

Източници

 • Sid Kemp, Eric Dunbar, Budgeting for Managers 2003 McGraw-Hill
 • Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Budgeting Basics and Beyond 2009 John Wiley & Sons
 • Йосиф Аврамов Аврамов, Проблеми на бюджетния контрол в Република България 1998 УНСС
 • Величко Адамов, Теория на финансите 2002 Абагар 568 с.
 • Богдан Иванов Богданов, Проблеми и перспективи на статистическите изследвания на домакинските бюджети в условията на пазарна икономика
 • Светла Богданова Бонева, Европейска икономическа интеграция: бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз 2011 Унив. изд. "Стопанство"
 • Николай Бузов, Янко Янков, Тинка Попова, Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на държавния бюджет
 • Николай Бузов, Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините

Външни препратки