Базови критерии за сегментиране на пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Базови критерии за сегментиране са общи и специфични.

Общи

  • географски – регион ( Северен, Южен и т.н.), климатични условия (континентални, високопланински и др.), размер на населеното място, равнище на урбанизация
  • социо-икономически и демографски – възраст, пол, образование, доходи (нисък, под средния, среден, над средния, висок), занятие/професия, жизнен цикъл на семейството, религиозна принадлежност, социална група

Специфични

  • личностни – психологически тип(екстрoверт, интроверт), автономност (зависим, независим), консервативност (консервативен, либерален, радикален), лидерство (лидери, последователи)
  • потребителски – равнище на употреба (не са потребители, леки, средни, тежки), мотиви за покупка (икономии, статус), равнище на лоялност към марката (силно лоялни, лоялни, нелоялни), ценова и рекламна чувствителност (нечувствителни, ниска, висока)

Вижте още

Източници

  • Банчев, П., Маркетинг, 3-то преработено издание, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г.
  • Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, София, 2000г.
  • Котлър, Ф. и колектив, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването, Класика и стил, София, 2003г.

Външни препратки