Българска народна банка

от Администрация и управление
(пренасочване от БНБ)
Направо към: навигация, търсене
Сградата на БНБ в София.

Българската народна банка е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция.

Същност

БНБ е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.

Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора за функционирането на Европейския съюз. От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка.

Задачи

Заседателната зала на Управителния съвет

БНБ поддържа стабилността на националната парична единица чрез осигуряване на:

 • пълно покритие на паричните задължения на банката с високоликвидни валутни активи;
 • неограничен обмен между българския лев и резервната валута на територията на страната при фиксирания в ЗБНБ официален валутен курс;
 • необходимата емисия на банкноти и монети в страната.

БНБ регулира и контролира банковата система в защита на интересите на вложителите чрез:

 • строг и ефективен банков надзор;
 • функциониране като кредитор от последна инстанция в случаите, предвидени от закона;
 • съдействие за нормалното функциониране и развитие на финансовите пазари.

Банката осигурява функционирането и развитието на ефективни платежни системи.

Тя изпълнява функцията на фискален агент и депозитар на държавата.

БНБ работи за укрепването на банковата и финансовата система на ЕС чрез участието си в комитетите и работните групи към Европейската централна банка, Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Ценности

Мемориален кът с вечен огън в памет на загиналите във войните банкови служители

В своята дейност БНБ се ръководи от следните ценности:

 • отдаденост на интересите на обществото;
 • независимост при формулиране и осъществяване на своята политика;
 • безпристрастност при вземане на решения;
 • висок професионализъм;
 • взаимодействие и обмен на информация между структурните звена на банката;
 • хармонизиране на законовата уредба, задачите и дейностите в рамките на Европейската система на централните банки.

Паричен съвет

Паричният салон на БНБ

От 1997 г. в страната е установен паричен съвет – режим на парична политика, осигуряващ необходимата за икономиката ценова стабилност чрез предоставяне на отговорността за постигането ù на законово и практически независима централна банка. Паричните задължения на БНБ включват всички емитирани от нея банкноти и монети в обращение, както и всички наличности по сметки в БНБ с изключение на сметките на Международния валутен фонд (МВФ). Особеност на българския паричен съвет е, че той осигурява покритие на банкноти, монети и депозити (депозита на правителството и резервите на търговските банки). Към банката е създадена и силна система за банково регулиране и надзор.

Основното правило на този режим е ограничаването размера на емисията на резервни пари до този на притежаваните чуждестранни валутни резерви. Българският вариант предвижда възможност за финансиране на търговските банки до размера на нетния валутен резерв, но само при ликвиден риск за цялата финансова система и при спазването на строги изисквания за вида и качеството на предоставяното обезпечение. БНБ не може под каквато и да било форма да предоставя кредити на държавата освен за сметка на покупки на специални права на тираж от МВФ. Не се допуска включването в резервите на ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата. Те могат да се използват само като залог срещу предоставяне на кредити в съответствие с функцията ú на кредитор от последна инстанция.

Поддържането на паричния съвет до влизането на България в еврозоната е главен политически приоритет.

Участие в ЕСЦБ

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) е организация, основана в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност и уредена с Устава на ЕСЦБ. Тя включва Европейската централна банка (ЕЦБ) и централните банки на всички държави – членки на Европейския съюз. От присъединяването на България към ЕС от 1 януари 2007 г. Българската народна банка е част от ЕСЦБ, управителят на БНБ е член на Генералния съвет на ЕЦБ, а банкови експерти участват дейно в работата на комитетите и работните групи към ЕЦБ/ЕСЦБ.

Усложняването на задачите и нарастването на отговорностите на банката като член на ЕСЦБ засилват ролята ù на първостепенен фактор за осигуряване на стабилна и предвидима икономическа и финансова политика в страната.

Делът на БНБ в капитала на ЕЦБ възлиза на 50.833 млн. евро, а внесеният капитал – на 3.561 млн. евро.

Вижте още

Източници

Външни препратки