Анализ - разходи - ползи

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Правилният анализ на приходите и разходите е от ключово значение за оцеляването на фирмата на пазара.

Същност

Основната полза от анализа е постигането на положителен финансов резултат - печалба. Анализът дава възможност да се направи оценка на работата на предприятието и да се предприемат редица стъпки за подобряване на състоянието му. Анализът може да доведе дo максимизиране на печалбата на предприятието.

Съгласно Търговският закон Всеки търговец е длъжен да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие. Това движение се регистрира в хронологичен ред. Търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки. Годишният финансов отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор в предвидените от закон случаи.

Съгласно Закона за счетоводството ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Разходи

Производствените разходи на фирмата изразяват стойността на факторите/ материални ресурси и услуги/, които фирмата използва за производството на своята продукция. Общият размер на разходите на фирмата може да се установи, като се умножи количеството на използваните производствени фактори по техните пазарни цени. За анализа на фирмата е важен подходът за определяне на нейните действителни разходи. Те се разглеждат като алтернативни разходи,т.е. ресурсите на фирмата се отклоняват към друго тяхно алтернативно приложение. Затова разходите за тях могат да се оценят икономически адекватно според стойността им в следващата най-добра алтернатива за тяхното използване. Разходите могат да се разделят на явни и неявни.

Явни /емплицитни/ разходи са действителните плащания на фирмите. Например разходите за работна заплата, данъци, рента и др. Те се наричат още счетоводни разходи.

Неявните /имплицитни/ разходи са равни на пропуснатата полза от следващата най- добра алтернатва за производство. При тях не възникват действителни плащания.

Според Закона за Счетоводството разходите се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други), финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата.

Приходи

Общите приходи на фирмата са всички парични постъпления от дейността и, т.е. от продажбата на готова продукция Те представляват потока от парични средства, постъпващи във фирмата за определен период от време.. Тях ги намираме, като умножим цената на единица продукция по продаденото количество. При анализа на приходите се разграничават следните видове приходи:

Общ приход- това е общата сума от парични постъпления, която фирмата получав от реализиране на своята продукция или услуги на пазара.

Среден приход- това е приходът който се пада на единица продадена продукция.

Пределен приход- това е величина, която измерва и показва изменението на общия приход в резултат на изменението на количеството реализирана продукция.

Според Закона за Счетоводството приходите се отчитат като приходи от дейността (от продажби на продукция, стоки, услуги, от финансирания и приходи от други продажби), финансови приходи и извънредни приходи.

Печалба

Да реализира печалба е целта на всяка фирма, независимо от пазарната структура и областта в която оперира. Това означава приходите да превишават разходите. Това налага при вземане на решение във фирмата да се отчита както разходите, така и приходите. Печалбата се дели на три основни вида: счетоводна, икономическа и нормална печалба.

  • Счетоводната печалба е разликата мужду общите приходи и явните разходи на фирмата.
  • Икономическа печалба е разликата между общите приходи и сумата от явните и неявните разходи на фирмата.
  • Нормална печалба е тази счетоводна печалба, която задържа фирмата в отрасъла.

Вижте още

Източници

  • Търговски Закон
  • Закон за Счетоводството
  • Ковачев, Здр., Михайлов, П.; Владимиров, Вл.; Якимова, Ив.; Николова, Кр.; Младенова, З.; Карастатева, Дияна; Гаргов, В.; Мавров, Хр. «Микроикономика»- изд. Къща Стено, 2001 г.
  • Маринов, Здр.- «Основи на пазарната икономика», изд. Къща Хермес 1995 г.
  • Бояджиева, Е.; Линднер, Й.; Маринова, Е., Търнева, Т.; Войнова, Хр.- «Икономика на предприятието Част 1», изд. Дионис- София.

Външни препратки