Анализ на чувствителността

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Анализът на чувствителността (Sensitivity Analysis) най-общо се дефинира като разследване на потенциални промени и грешки и тяхното влияние. Това е може би най-полезната и най-широко използвана техника, подпомагаща вземащите решения.

Същност

Анализ на чувстителността (sensitivity analysis) е техника, използвана за индентифициране на влиянието на различни стойности на една независима променлива върху конкретна зависима променлива при даден набор от вероятности. Тази техника се използва в рамките на определени граници, които зависят от една или няколко входящи променливи.

Анализът на чувствителността е много полезен, когато се опитваме да определим влиянието, което реалният резултат на определена променлива ще има, ако се различава от предварително приетия. Чрез създаването на даден набор от сценарии анализаторът може да определи как измененията в една променлива ще се отразят на целевата такава.

Анализът на чувствителността е начин да се предвиди резултатът от решението ,ако ситуацията се окаже различна от основните прогнози.

Това е процедура за определяне на чувствителността на резултатите на алтернативите до промяна на неговите параметри (за разлика от промените в заобикалящата ни среда). Ако малка промяна в параметрите води до относително големи промени в резултатите, то резултатите са чувствителни към този параметър. Това може да означава, че параметърът трябва да се определи много точно, или че алтернативата трябва да бъде преосмислена за ниска чувствителност.

Приложение

Известен е много широк диапазон от приложения, като по-долу е даден примерен списък. В приложената таблица има четири основни групи: вземане на решение или разработване на препоръки за вземащите решения; комуникации; по-доброто разбиране или количествено определяне на системата; модел за развитие. Анализът на чувствителността може да се използва за оценка на риска на стратегията .

  • Вземане на решения или разработване на препоръки за вземащите решения

Тестване на надеждността на оптимално решение. Идентифицирането на критичните стойности, прагове или равновесната стойност, в която се променя оптималната стратегията. Определяне на чувствителни или важни променливи. Проучване на под-оптимални решения. Развитие на гъвкави препоръки, които зависят от обстоятелствата. Сравняване на стойностите на прости и сложни стратегии за решение. Оценка на риска на стратегия или сценарий.

  • Съобщение

Изготвяне на препоръки. Показване на липса на ангажираност на всяка стратегия.

  • Повишено разбирателство или количествено определяне на системата

Оценка на връзките между входните и изходните променливи. Разработване на хипотези за изпитване

  • Модел за развитие

Тестване на модел за действителността или точността. Търсене на грешки в модела. Опростяване на модела. Калибриране на модела. Справяне с лоша информация или липса на данни. Приоритети при придобиване на информация.

Вижте още

Източници

  • Владимиров, Л. Систематизация на методите за риск анализи. Част І. Категория, клас, обект и предмет на риск анализа.Габрово,Технически университет, Международна научна конференция “Унитех 07”, част ІІ, 2007. ІІ 289-ІІ 295.
  • Александър, реанимация (1989 г.). Анализ на чувствителността в сложни модели решение, списанието на Американската асоциация за планиране 55: 323-333.
  • Clemson, Б., Тан, Й., Pyne, Й. и Юнал, Р. (1995). Ефективните методи за анализ на чувствителността, System Dynamics мнение 11: 31-49.
  • Ешенбах, TG и McKeague, НС (1989 г.). Изложение за използването на графики за анализ на чувствителността, The Economist Инженеринг34: 315-333.

Външни препратки