Анализ на данните

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

След като данните са събрани от представителната извадка на генералната съвкупност, следващата стъпка е да се анализират, така че изследователските хипотези да бъдат проверени.

Същност

Преди да можем да анализираме данните , обаче е нужно да се направят някои предварителни стъпки. Тези стъпки ни помагат да подготвим данните за анализ, да гарантираме че получените данни са сравнително добри и ще ни позволят резултатите да бъдат тълкувани. Имаме 4-ри стъпки при анализира на данните:

  • получаване на данните за анализ (редактиране, обработка, програмиране),
  • получаване на представа за данните (средна, стандартно отклонение, корелации);
  • проверка на качеството на данните (надеждност и валидност);
  • проверка на хипотезите (подходящи статистически манипулации).

Получаване на данните за анализ (това е точно между етапа на събирането на данните и анализа на данни. След като са получени отговорите от въпросниците или интервютата или данни от наблюденията, данните трябва да бъдат редактирани. Празните (пропуснатите) отговори, ако има такива, трябва да бъдат обработени по някакъв начин (редактирани), данните трябва да бъдат кодирани (срещу определено значение, отговор код, число), категоризирани, въведени и трябва да бъдат взети решения относно как ще бъдат компютърно анализирани.

Цели

При анализа на данните имам 3 цели:

  • Първата цел - получаването на представа за данните - ще ни даде предварителни идеи за това колко добри са избраните скали, как е направено кодирането и въвеждането на данните и тнк. На базата на средната, дисперсията ще разберем много за това как е проведено събирането на данните.
  • Втората цел - проверката на качеството на данните (надеждност и валидност) - може да бъде постигнато чрез прилагане на факторен анализ, тестване на надеждността на инструментите и тнк.
  • Третата цел - проверка на разработените хипотези на изследването - се постига чрез програмиране на компютър, за да се провери всяка хипотеза с подходящия статистически тест, резултатите от които ще определят дали хипотезите могат или не могат да бъдат потвърдени.


След анализа на данните следва тяхната интерпретация, дискусия и се вижда дали са дадени отговори на изследователските въпроси, като на края се изготвя изследователски доклад, който може да бъде прост, кратък или подобрен, сложен, в който се описва всичко в зависимост от целта и това, което се изисква от нас да постигнем с доклада.

Вижте още

Източници

  • Uma Sekaran, Research methods for business

Външни препратки