Анализ на вторични данни

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Схема на анализ на вторични данни

Вторичните данни са тези, които са набрани и обработени по друг повод, съхранени са на някакви материални носители и са достъпни за изследователите.

Същност

Независимо, че са събрани с друга цел, данните могат да бъдат използвани и с оглед решаването на конкретните изследователски проблеми. За съжаление една от грешките на множество изследователи е свързването на изследването изключително и само с употребата на първични данни. На вторичните данни обикновено се гледа като на нещо недостатъчно привлекателно и престижно. А логиката на изследването би трябвало да бъде точно обратната: едва след като изследователят бъде строго убеден, че не съществуват нужните вторични данни, които да свършат работа, той следва да се обърне като правило към по-сложните, по-скъпите, по-трудоемките и по-тромавите процедури за събиране на първични данни.

Предимства и недостатъци

Предимства

 • Те са по-евтини от първичните данни – за събирането на първични данни се правят разходи за отпечатването на документи за изследването, заплащането на полевите сътрудници, транспорта, нощувките и пр.
 • Осигуряването на такива данни е значително по-бързо.
 • Набавянето на вторични данни е свързано с по-малко труд и по-малко заети с тази работа лица.
 • Набирането на вторични данни е значително по-проста и по-малко рискова работа.
 • Съществуват въпроси, по които е невъзможно събирането на нужната информация чрез първични данни.

Ограничения

Откриване на подходящи вторични данни

Тъй като данните са произведени по друг повод и от други лица или институции, те трудно могат да съответстват на настоящите цели. Разминаването между целите и етеството на наличните вторични данни може да с еразглежда по три линии:

 • Използваните мерни единици – често вторичните данни са измерени с единици, които не са пригодни за конкретните цели.
 • Дефиниции на категориите
 • Времева отнесеност – вторичните данни почти винаги страдат откъм тяхната „свежест”, т.е. те се отнасят за предходен период.

Изискваната точност на вторичните данни

Оригиналният източник е за предпочитане по няколко причини. На първо място в него е обяснен начинът на събиране на данните и на тази основа може да се прецени доколко те съответстват по точност на целите на изследването. На второ място оригиналният източник ни спестява рисковете от неточности при копирането на данните, каквито съществуват при вторичните източници. На трето място в оригиналния източник е показана цялата налична вторична информация, докато вторичните като правило съдържат само част от нея. Четвърто, оригиналният източник е съпроводен с различни обяснения и бележки към различните части на данните.

В някои случаи е възможно съществуването на няколко източника с интересуващите ни вторични данни. Това поражда задачата да се избира между тях. Критериите за избор, които могат да бъдат използвани за тази цел са:

 • Доколко подходящи са данните? – Подходящи данни са тези, които отговарят на разискваните по-горе изисквания.
 • С каква цел са събирани и пунликувани данните? – Данните, събирани с някаква бизнес цел са значително по-рискови от тези, събирани с аналитична цел.
 • Коя е организацията, събрала данните? – Престижът, репутацията и опитът на организацията се отразяват и върху качеството.
 • С какви ресурси е разполагала организацията? - Финансовите, кадрови, технически, интелектуални и организационни ресурси са в пряка връзка с качеството.
 • С помощта на каква методология е събрана информацията? - Изчерпатено или извадково е изследването? Какъв модел е извадката? Доколко надежден е използваният метод? Каква е била и как е осъществена полевата работа?
 • Как са представени данните? – Подходящо подреждане в таблици и фигури и сравняване на показаните данни с направените изводи.

Вижте още

Източници

Външни препратки