Анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Анализ може да се отнася до:

Стратегическо управление

 • PEST анализ - откриване на политически (Policy), икономически (Economy), социални (Society) и технологически (Technology) аспекти на външната среда
 • SWOT анализ - (Strength, Weakness, Opportunities, Threats – “Сила, Слабост, Възможности, Заплахи”). Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.
 • GAP анализ - инструмент, който помага на компанията да сравни своите действителни постижения с техните потенциални
 • Анализ - разходи - ползи - основната полза от анализа е постигането на положителен финансов резултат - печалба
 • Конкурентен анализ - оценка на силните и слабите страни на настоящите и потенциални конкуренти
 • Анализ на чувствителността - разследване на потенциални промени и грешки и тяхното влияние
 • Финансов анализ (икономика) - особен вид “специализирана” функция на управлението
 • ABC-анализ - метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на принципа на Парето
 • Принцип на Парето - Вилфредо Парето, известен италиански икономист от XIX век, обръща внимание на това, че голяма част от богатството принадлежи на по-малката част от населението
 • CVP-анализ - Cost Value Profit – разходи, обем, печалба

Финансови операции

Статистика

 • Вариационен анализ - илюстрира изследваните лица, които се различават (варират) по величината на наблюдаваните признаци
 • Регресионен анализ - метод за моделиране на формата на зависимост на един резултативен признак Y, от един или няколко фактор признаци X

Методи за изследване в бизнеса

 • Анализ на вторични данни - вторичните данни са тези, които са набрани и обработени по друг повод, съхранени са на някакви материални носители и са достъпни за изследователите (виж. Външни данни; Вътрешни данни)
 • Анализ на съдържанието - анализ на явното и скритото съдържание на определен обем от съобщен материал
 • Ситуационен анализ - процесът на идентифициране и оценяване на всички фактори, свързани с дадена ситуация
 • Анализ на документи - набор от техники за преподаване и процедурите, използвани за извличане на изследване на социални процеси и явления с цел да се отговори на специфичните изследователски цели
 • Анализ на данните - метод за проверка на изследователски хипотези

Кибернетика

 • Системен анализ - сравнително млада наука, която се прилага във всяка област и включва както частни, така и общи методи и процедури за изследване