Акция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Акцията (дял, част, запас, наличност) (на английски: share, stock, action). В Търговския закон е определена като ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената от нея номинална стойност в капитала на акционерно дружество.

Същност

Първата емитирана акция.
Първата емитирана акция през 1620 г.

Капиталът, с който се създава едно такова дружество е разделен на определен брой акции с точно определена номинална стойност (на английски: par value). Акцията е ценна книга, която е носител на право на собственост върху капитал. Капиталът на акционерното дружество (АД) е разделен на акции. Акцията е:

  1. Част от капитала – книжният еквивалент на съответната част от капитала.
  2. Ценна книга, която материализира права, които могат да се упражняват чрез предявяването й.
  3. Документ, който материализира участието в дружеството, тоест тя е титул за участие.

За пръв път акция е била емитирана през 1620г. от фирмата „VOC“ в Холандия, Амстердам.

Главно чрез акции се набират огромните капитали на акционерните дружества, които са двигатели на съвременната икономика. Същевременно акцията е средство за спестяване за стотици милиони хора навсякъде по света. В повечето  развити страни покупката на акции е предпочитано средство за спестяване пред влоговете в банка. Чрез акцията парите отиват направо от спестителя в предприятията. Без да минават през банка. Вложените  пари в банка също се насочват към предприятията под формата на кредити, но част от парите остават в банката, която плаща по-малка лихва на влоговете, а събира по- голяма от кредитите. Поради това, общо взето,лихвите по банковите влогове са по- ниски от дивидентите, получавани чрез акциите.

Сделки с акции

Сделка с акции.
Примерно движение на пазарните индекси

Акциите са ценни книги и могат да участват в оборота. Най-често се извършва продажба както на регулираните (като фондова борса) и нерегулираните пазари. Има изисквания, на които акциите трябва да отговарят, за да могат да участват на фондовата борса. На т.нар. около-борсови пазари (нерегулираните пазари) също се продават акции. Акциите могат да се заменят, даряват, завещават, залагат. Залагането на акциите зависи от вида им. Поименната акция се залага чрез заложно джиро. Заложният джиратар не придобива членствени права върху нея. Акциите на приносител се предават на залогоприемателя, който не може да се легитимира като акционер. Акциите могат и да се дават на заем. Това, което е специфично за акциите е поемането на акции. Това става при т.нар. първичен пазар на ценни книги (когато дружеството се учредява и емитира акции, които трябва да се придобият от учредителите, а също и при увеличаване на капитала). Поемането на акции става от инвестиционни дружества, които придобиват ново-емитираните акции, за да могат последните да бъдат предоставени на учредителите. Поемателят нито в един момент не придобива членствени права.

Вижте още

Източници

Външни препратки