Акционерно дружество с особен режим

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Акционерни дружества с особен правен режим са банките, застрахователните дружества, стоковите и фондовите борси, инвестиционните дружества, приватизационните фондове.

Същност

Правният режим на тези дружества е общ и особен. Общият се съдържа в Търговския закон, а специалният в съответните специални закони, които имат пряко приложение. Pри тези акционерни дружества размерът на минималния капитал е значително по – висок.Специфичната структура на капитала и вида на вноските при този вид дружества се определят от специфичен закон или от съответния държавен орган по оперативен ред .С оглед вида на акциите им ,някои акционерни дружества могат да издават само поименни акции ,това се отнася най-вече за приватизационните фондове. С оглед гласовете, които притежават, някои от тези акционерни дружества могат да издават акции само с един глас (фондови и стокови борси). Спрямо управлението , някои от тези акционерни дружества трябва да прилагат едностепенна система (борсите).

При тоз вид дружества съществува специален административно - правен режим на санкции - глобите са много високи и са ограничени възможностите за обжалване.

Също така при тях съществува специален режим за чуждестранно участие – чуждестранно лице може да извършва дейност само ако регистрира клон (клонът не е юридическо лице).

Минимален брой членове, който се изисква за някои акционерни дружества - например стоковите борси е 50 члена.

Основни характеристики

  • Ограничена правоспособност и дееспособност. Изразява се във възможността да се сключват определени сделки. Нарушаването на това изискване води до нищожност на съответната сделка
  • Във връзка с образуването по разрешително нормативната система се включват три елемента:
- приемане на учредителния акт
- разрешение от държавен орган
- регистрация
  • Упражнява се два вида капитал – за целесъобразност при даване на разрешението и за законосъобразност при съдебната регистрация.

Вижте още

Източници

  • Същност на акционерното дружество
  • James Robert Parish, Ronald L. Bowers, T. Allan Taylor, The MGM Stock Company: The Golden Era
  • John Micklethwait, Adrian Wooldridge, The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (Modern Library Chronicles)
  • W. Dean Frischknecht, Old Deseret Live Stock Company: A Stockman's Memoir
  • T. Roy Jackson, The Red Stock Company
  • Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit (Little Books. Big Profits)

Външни препратки