Акционерно дружество

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Акционерно дружество (АД) е дружество, чийто капитал е разделен на акции.То отговаря пред кредиторите си до размера на своето имущество.

Същност

АД е организационна форма, в която функционира едрият бизнес. То се различава от другите търговски дружества главно с това, че при него капиталът е разделен на части под формата на акции. Чрез закупуване на акции много физически и юридически лица могат да инвестират и да станат съсобственици на корпоративния капитал.

 • Капиталът на дружеството се разпределя на равни части наречени акции
 • Акционерното дружество е най-подходящата форма за привличането на крупни капиталовложения
 • При него се намалява стопанския риск на собствениците при извършване на дадена дейност, който в известна степен се прехвърля върху кредиторите на акционерното дружество
 • Акционерното дружество дава възможност за сравнително най- лесно прехвърляне на дялово участие върху други лица
 • Акционерното дружество е най -подходящата дружествена форма за приватизация на държавна собственост чрез създаване на еднолично акционерно дружество с държавен инвентар
 • Най-същественият елемент на акционерното дружество е ,че капиталът му се разделя на равни части ,които задължително се материализират в акции
 • Акционерното дружество е юридическо лице с изключителна отговорност, като акционерите не отговарят за задълженията на акционерното дружество.

Учредяване

Акционерното дружество се образува без наличието на подписка . При учредяването му трябва да се проведе учредително събрание,на което да се вземат важни решения . Те са свързани с учредяване на акционерно дружество, приемане на устав, установяване размера на разноските по учредяването, избор на надзорен съвет или на съвет на директорите. Изпълнението на тези задачи както и целия процес на учредяване се контролира от съда при регистрация. Решенията за учредяването на акционерно дружество трябва да се приемат единодушно и да се протоколират по реда, по който се протоколират решенията на общото събрание на акционерите. Решенията, които касаят установяване на размера на разноските по учредяване и за избор на надзорен съвет се приемат според установения ред за гласуване на от самото учредително събрание. При образуване на акционерно дружество трябва да се прави разлика между обявен, записан и реално внесен капитал.Размерът на обявения и записан капитал трябва да е равен. Ако няма акционери, които да инвестират в ценни книжа, обявеният капитал трябва да се редуцира до записаният, като се спазва определеният минимум в закона. Реално внесеният капитал не трябва да е по-малко от 25 % от записаният капитал. Образуването на акционерното дружество подлежи на обнародване в Държавен вестник

Системи за управление

 • Едностепенна – общо събрание и съвет на директорите
 • Двустепенна - общото събрание на акционерите, надзорен и управителен съвет.
 • Смесена система - акционерното дружество може да избира между двете системи.При този вид система приоритетна е едностепенната

В никакъв случай не се допуска смесване между едностепенната и двустепенната система. Съвета на директорите и Управителния съвет са различни органи, макар понякога компетентността им да съвпада само от части. По-широка компетентност има едностепенната система за управление в сравнение с Управителния съвет.Надзорния съвет има функции вътре в акционерното дружество и не бива да се смесва и няма нищо общо с Контролния съвет. Надзорният съвет има право да избира и освобождава членове на Управителния съвет и то по целесъобразност.Съвета на директорите взема решение самостоятелно и няма контролен орган. Управителния съвет или съвета на директорите са изпълнителни или представителни органи. Двата съвета могат да възложат управлението и представителството на изпълнителни членове. Изпълнителните членове са от категорията на законния представител и са по- особени .Общото събрание на акционерите не е върховен орган за управление. То не е такъв защото решаването на редица въпроси е отнесено в компетентността на Съветите. В тях по принцип участват лица, които не са акционери.

Вижте още

Източници

 • Същност на акционерното дружество
 • James Robert Parish, Ronald L. Bowers, T. Allan Taylor, The MGM Stock Company: The Golden Era
 • John Micklethwait, Adrian Wooldridge, The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (Modern Library Chronicles)
 • W. Dean Frischknecht, Old Deseret Live Stock Company: A Stockman's Memoir
 • T. Roy Jackson, The Red Stock Company
 • Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit (Little Books. Big Profits)

Външни препратки