Административни органи на приватизацията

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Държавата и общините като собственици на публични организации, извършват разпоредителни действия в качеството си на продавач чрез своите административни органи за приватизация.

В зависимост от степента на компетентност

 • Административни органи със специална компетентност – те са специлано създадени за извършване само на приватизационна дейност. Такъв орган е Агенцията за приватизация.
 • Административни органи с обща компетентност – те извършват приватизационна дейност като допълнение към своите функции. Такъв орган е ОС.

В зависимост от формата на собственост

Административните органи извършват приватизационна дейност с помощта на специализирани звена и специалисти чрез изграждане и функциониране на постоянни и временни комисии или чрез инвестиционни или приватизационни посредници. Административните органи, на които се възлага подготовката и реализацията на конкретна приватизационна сделка се определя в зависимост от формата на собственост. Според този критерии органите за приватизация са общинските съвети и агенцията за приватизация на държавна собственост.

Общински съвет

Общинските съвети вземат решения за приватизация на следните обекти:                

 • Предприятия, които са общинска собственост; - акции и дялове, собственост на общинските търговски дружества; - общински нежилищни имоти, които не са включени в състава на общинските предприятия и се използват за стопански цели. Агенцията за приватизация е държавен орган към мс за организиране и провеждане на приватизация на държавни предприятия. Функциите й са следните:
 • Разработва стратегия и дългосрочни програми за приватизация на публичната собственост; - лицензира оценители на публична собственост и контролира тяхната дейност; - проучва и привлича чуждестранни инвеститори и определя надеждността и платежоспособността на купувачите в приватизационните сделки.

Агенция за приватизация

Агенцията за приватизация е държавен орган към МС з организиране и провеждане н априватизация на дътжавни предприятия. Тя провежда приватизационната политика в страната, координира и методически ръководи дейността и останалите органи по приватизацията. Агенцията за приватизация изпълнява следните функции:

 • Разработва стратегия и дългосрочни програми за приватизацията на публичната собственост;
 • Подготвя проектите на годишните програми за приватизация и отчетите за тяхното изпълнение;
 • Лицензира оценители на публична собственост и контролира тяхната дейност;
 • Проучва и привлича чуждестрани инвеститори и определя надежността и платежоспособността на купувачите.

Агенцията за приватизация се управлява от надзорния съвет на агенцията и изпълнителен директор. Надзорният съвет определя основните насоки в дейността на агенцията, а изпълнителният директор организира и ръководи дейността й.

В приватизационния процес могат да участват и приватизационни посредници. Те подпомагат органа за приватизация в извършването на приватизационните сделки и преди всичко в търсенето, проучването и привличането на подходящи и надеждни купувачи.

Приватизационни посредници – могат да участват в приватизационния процес и те подпомагат органа за приватизация в изпълнението на приватизационната сделка, преди всичко в търсенето, проучването и привличането на подходящи и надеждни купувачи.

Вижте още

Източници

 • Йосиф Илиев, Приватизацията:(модел, резултати, последици)
 • Ангел Калайджиев, Весела Станчева-Минчева, Тодор Попов, Масова приватизация. Приватизационни фондове 1996
 • Спартак Василев Керемидчиев, Политиката на приватизация в Българската индустрия 2001 Иконом. инст. при БАН
 • Радан Велиславов Кънчев, Ние, реституцията и приватизацията 1992 БАH 43 с.
 • Реденто Педро Карлос Майа, Приватизацията в индустрията на Ангола /Опит и проблеми/ 1995 УНСС
 • Марчо Марков, Актуални проблеми на приватизацията 1991 Ф. "Оферта -90" 47 с.
 • Ed. by Благой Иванов, Масова приватизация 1996 Изд."КАБРИ" 179 с.
 • Неделчо Митев, Георги Илиев, Дучка Добрева, Теоретични и приложни аспекти на бизнесоценяването при приватизация 1994
 • Карим Наама, Престуктуриране на собствеността и приватизацията в АР Египет ( Световен опит )

Външни препратки