Административен регистър

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт. Законът регламентира създаването на Административен регистър.

Същност

Поддържането на публичен Административен регистър подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация. В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:

 • ръководните им органи и техните правомощия
 • структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея
 • общата численост на служителите в администрацията
 • брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена
 • административно-териториалната принадлежност на общините и населените места
 • данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, Интернет страница)

Представената във вид на диаграма информация позволява да се проследи йерархичната подчиненост на администрациите в изпълнителната власт.

В Регистъра се поддържа и информация за регулаторните режими (лицензионни, регистрационни, разрешителни и режими, приравнени до разрешителните), която включва:

 • обща информация за всеки отделен регулаторен режим, съдържаща:
 • пълните текстове на нормативните актове (закон, наредба, правилник и др.), в които са регламентирани правомощията на органите на изпълнителната власт по регулаторни режими;
  описание на предмета и вида;
  описание на процедурата по издаването на индивидуален акт по всеки отделен регулаторен режим - орган по издаването; изисквания и документи; административно звено обслужващо издаването на акта; звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация;
  такси за издаването на индивидуален акт по регулаторен режим;
  образци на документи, необходими за попълване във връзка с издаването на индивидуален акт по прилагането на регулаторен режим.
 • индивидуалните административни актове, издадени от органите на изпълнителната власт при упражняване на правомощията им по регулаторни режими.

От края на 2003 година, в съответствие със Закона за държавния служител, обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Регистъра, едновременно с публикуването им в централен или местен ежедневник. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

 • длъжността, за която се провежда конкурсът;
 • администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
 • минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
 • необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
 • общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
 • образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури.

В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.

За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

Вижте още

Източници

Външни препратки