Семантична мрежа

Списък с ключови думи (key words list)...

Примерни семантични мрежи (example semantic networks)...

График с консултации (consultation hours schedule)...

Инструкционен филм (Instructional movie)...

FrontPage2003...

Съдържание:

Същност на семантичната мрежа
Технически изисквания
Предаване на семантичната мрежа
Последователност на работа
Критерии за оценяване
Източници по кибернетика

Contents:

Essence of semantic network
Technical requirements
Delivery of the semantic network
Algorithm
Criteria for marking
Resources on Cybernetics


 


Същност

Семантичната мрежа се състои е смислови свързани понятия и връзките между тях. Семантика е науката, изясняваща смисъла зад абстрактно представените думи и понятия. Семантичният контекст е само един от трите аспекта, които се разглеждат за всяка информация. Другите са комуникирането и количественото й измерване. И трите оформянт теория на информацията, замислена от Клод Шенън в средата на 20ти век.

Семантичната връзка може да се обясни по следния начин: опишете значението на едно понятие. Неминуемо в обяснението ще използвате други понятия. Например за да се обясни подробно „пеперуда”, ще трябва да се използва понятието пашкул и така нататък. Семантичните връзки всъщност са асоциации между думите. Например за думата пашкул най-близката асоциация е одеало, а за одеало - легло или мързел, в зависимост от авторът на семантичната мрежа. Дори да започнат от една и съща дума различни хора ще изградят различна семантична мрежа. Психо-лингвистиката е установила стриктна класификация на възможните асоциативни връзки. Като са изброени 29 прости възможности без да се броят по-сложните комбинации. В една семантична мрежа могат да се използват всички тези видове връзки. Според когнитивните науки мозъкът ни работи като семантична мрежа и следователно цялото познание на човечеството би трябвало да се организира така. Идея, която Бертранд Ръсел предлага през 1921 г.

За архитектурата на семантичната мрежа има важни изисквания.

1) Тя не бива да е просто йерархична структура, при която едно понятие води до няколко други от по-ниско ниво, те до други и така нататък. Трябва да има обратни връзки обвързващи всички понятия.

2) От друга страна семантичната мрежа не бива да се състои от просто един смислов цикъл – всяко понятие да има само по една възможна входящи и едно изходяща връзка.

3) Най-лесно е при изграждането на семантичната мрежа да се спазат три условия:

Така според теория на графите се получава насочен граф с безброй много цикли. По сложни надсторйки на една семантична мрежа може да включват въвеждането на пояснителни признаци на връзките между думите и даже различен тип означения.

Сливането на множество семантични мрежи води до идеята за онтологии. Това са големи мрежови структури, включващи всички понятия от дадена област на познанието. Разбира се, най-голямата семантична мрежа в момента е световната мрежа от хипертекстови сайтове в Интернет. Малък пример за сeмантична мрежа е и настоящо представената тема.

Начало


Технически изисквания:

Семантичната мрежа трябва да съдържа между 20 и 25 ключови думи - термини от управлението (в широк смисъл). Началната дума трябва да е уточнена при регистрация на екипа.

Семантичната мрежа трябва да има текстова част (с включени хипервръзки за прескачане от страница на страница) и графична част за онагледяване на връзките между думите, но и за директен избора на желана за разглеждане дума (отново чрез хипервръзка).

Всички текстове трябва да могат да се четат, така както авторите на семантичната мрежа са имали предвид (да се внимава с кодовите таблици на страниците).

Всички линкове трябва да работят (вътрешните линкове трябва да са относителни).

Семантичната мрежа трябва да може да работи на обикновени компютри (като в зала 2061 или 2066 на УНСС) без да е необходимо да се инсталира нищо допълнително (добре е да бъде изпробвано предварително).

Семантичната мрежа се предава, придружена със заглавна страница по обявен график (виж го тук...).

Златни правила за информационна хигиена (за наименоване на файлове в рамките на уебсайт):

1) без интервали, без кирилица (или други екзотични азбуки) в името на файловете;
2) само малки букви в името на файловете;
3) началният файл е index.htm или index.html ;
4) всички хипервръзки са относителни.

Начало


Предаване на семантичната мрежа

Инструкции за предаване на семантичната мрежа (ако не са спазени точно, заданието не се счита за предадено):

1) Всички по-горе описани технически изисквания трябва да са спазени при изработването на заданието.

2) Попълнете в ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА имената и факултетните номера на всички автори на заданието. (Свалете заглавната страница от тук). Ако нечие име липсва от списъка, този студент се счита за "УВОЛНЕН" и не получава точки.

3) Архивирайте всички файлове (включително поддиректориите от вашата семантична мрежа) ) в RAR или ZIP формат и наименувайте получения архив както е името на вашия екип (например “S05.rar”). Полученият архив трябва да бъде по-малък от 100 MB, но имайте предвид, че по-големите файлове отнемат повече време за ъплоуд.

4) Предайте вашата семантична мрежа не по-късно от уречения краен срок (с точност до минута) на следния адрес: https://www.dropbox.com/request/ufnYqmAKfz0gi0ZP1Pnp

5) Ако са ви зададени такива въпроси, попълнете полетата “First name”, “Last name” както е кода на вашия екип.

6) В случай, че имате някакви технически въпроси, се свържете с преподавателите веднага, за да бъдат решавани в срок.

Начало


Последователност на работа

1. Регистрация. (седмица 0)
Регистрация на екипи (3 или 4 студенти) и избор на начална ключова дума.
 

2. Концепция за семантичната мрежа. (седмица 1)
Подбор на смислово свързани ключови думи и изработване на графична схема на връзките между тях.
 

3. Уебсайт. (седмица 1)
Първа компютърна версия на работещ уебсайт: за всяка ключове дума по отделна страница и работещи смислови препратки между тях.
 

4. Първа версия семантична мрежа. (седмица 2)
Пълно работеща версия на семантичната мрежа на един език – включително подходящи дефиниции за всяка дума и работещи препратки, отговарящи на графичната схема.
 

5. Втора версия на семантичната мрежа. (седмица 2 до седмица 3)
Пълно работеща версия на семантичната на два езика, със всички необходими препратки между думите и подобряване на всички дефиниции.
 

6. Окончателно оформени семантични мрежи (седмица 3)
Оформяне и „разкрасяване” на семантичните мрежи, добавяне на технически екстри, графични елементи, видео материали и цитати. Изпробване на готовите мрежи в компютърната зала.
 

Начало


Критерии за оценяване:

1. Формален аспект (от 0 до 7 точки)
1.1. Спазени технически изисквания
1.2. Наименования на файловете
1.3. Онагледяване на схемата
1.4. Структура и връзки на сайта

2. Съдържателен аспект (от 0 до 7 точки)
2.1. Степен на преработеност на текста
2.2. Фокус върху „управление”
2.3. Стил на изложението

3. Принос за учебния процес (от 0 до 7 точки)
3.1. Открити нови източници
3.2. Разработени учебни материали
3.3. Интересна интерпретация
3.4. Бонуси

4. Специални бонуси (ако е необходимо)
 

Начало


Източници по Кибернетика:

http://pespmc1.vub.ac.be/SYSCONC.html - Семантична мрежа
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html - Web Dictionary of Cybernetics and Systems
http://www.gwu.edu/~asc/asc-cyber.html - What is Cybernetics
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ASCGloss.html - ASC Glossary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/KRIPP.html - Krippendorff's Dictionary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/HORNUNG.html - Hornung's Glossary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/CYBSYSTH.html - Cybernetics and Systems Theory
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/Default.html - Principia CyberneticaWeb
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDENCLI.htm - dictionaries
http://wombat.doc.ic.ac.uk/index.htm - Dictionary of Computing terms
http://www-math.cudenver.edu/~hgreenbe/glossary/glossary.html - Mathematical Programming Glossary
http://www.onelook.com/index.htm - OneLook Dictionaries
http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf - R. Ashby, Introduction to Cybernetics
http://pespmc1.vub.ac.be/LIBRARY.html - Principia Cybernetica Electronic Library
http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSYSLI.html - Links on Cybernetics and Systems

 Начало
 


Essence of semantic network

Semantic Web is made of logically related concepts and terms and relationships between them. Semantics is the science, explaining the meaning behind abstract presented words and concepts. Semantic context is only one of the three aspects to be considered for any information. Others are communicating and quantitative measurement. All three form the information theory, conceived by Claude Shannon in the middle of the 20th century.
Semantic relationship can be explained as follows: describe the meaning of a concept (or term). Inevitably, in the explanation you will use other terms. For example, to explain in detail "butterfly" you will have to use the term cocoon and so on. Semantic links are actually associations by meaning between words. For example, for the word cocoon closest association is a blanket and for blanket is bed or laziness, according to the author of the semantic web. Even if you start from the same word different people will build different semantic network. Psycholinguistics has established strict classification of possible associative connections. So 29 simple options are listed without counting the more complex combinations. In a semantic network you can use all these types of connections. According to cognitive sciences our brain works as a semantic network and therefore all knowledge of mankind should be organized so. Idea that Bertrand Russell offered in 1921

The architecture of the Semantic Web has important requirements.

1) It must not be just a hierarchical structure, in which a term connects to several others from a lower level, which connect to others and so on. There must be feedbacks for all terms.

2) On the other hand semantic network should not consist of just one semantic cycle - i.e. every term with only one possible incoming and one outgoing connection.

3) The easiest way is the construction of the Semantic Web to satisfy three conditions:

Thus, according to graph theory you obtain a directed graph with countless cycles. More complex additions to a semantic network may include the introduction of explanatory signs of links between words and even different type connections.

Merging multiple semantic networks leads to the notion of ontologies. This large network structures, including all concepts of a particular field of knowledge. Of course, the biggest semantic network is now worldwide network of hypertext sites on the Internet. A small example of semantic network is also this current instructions.

Top...


Technical requirements:

Your semantic network must contain between 20 and 25 keywords - terms from management (in the broad sense). The initial word must be specified upon registration of the team.
Semantic Network must have a text part for each term (including hyperlinks to jump from page to page) and graphic part to illustrate the relationships between the terms. The graphic part should also work as hyperlinks for direct selection of desired for viewing word.

All texts must be readable, as the authors of the Semantic network had in mind (be careful with code of pages).

All links should work (internal links must be relative).

Semantic Web should be able to run on ordinary computers (such as in room 5039 in UNWE) without the need to install anything extra (should be tested in advance).

Golden Rules for Information hygiene (naming files within the website):

1) without spaces, without Cyrillic (or other exotic alphabets) in the name of files;
2) only lowercase letters in the name of files;
3) the initial file is index.htm or index.html;
4) all hyperlinks are relative.

Top...


Delivery of the semantic network

1) All technical requirements described above should be fullfilled in the prepared assignment.

2) Make sure that you add a list of the authors AND their fac. numbers in THE TITLE PAGE. (DOWNLOAD IT HERE). Whoever is NOT in the list (i.e. is "fired") does NOT earn any point for the assignment.

3) Archive ALL your files (including the subfolders) from your semantic network into a RAR or ZIP and name the archive as your team code (e.g. "S05.rar"). Your file should be less than 100 MB, but have in mind that larger files would take longer to upload.

4) You should deliver your solution no later than the set deadline on the following URL: https://www.dropbox.com/request/ufnYqmAKfz0gi0ZP1Pnp

5) In case you are being asked such questions, you should fill-in both fields for "First name", "Last name" as the code of your team

6) In case of any issues, send us a message immediately, so that we figure out a solution.

Top...


Algorithm

1. Registration. (Week 0)
Registration of teams (3 or 4 students) and choice of initial keyword.

2. Concept of the Semantic Web. (Week 1)
Selection of logically related keywords and making graphic diagram of connections among them.

3. Website. (Week 1)
First computer version of a working website for each keyword on a separate page and working semantic links between them.

4. First version semantic network. (Week 2)
Full working version of the Semantic Web in one language - including appropriate definitions for each word and working connections matching the graphic scheme.

5. A second version of the Semantic Web. (Week 2 to week 3)
Full working version of the semantic network in two languages, with all the necessary links between words and improved definitions.

6. Finalized semantic networks (week 3)
Final shaping and "beautification" of semantic networks, adding technical features, graphics, videos and quotes. Testing of the finished networks in a computer room.

Top...


Criteria for marking:

1. Technical (Formal) aspect (0 to 7 points)

1.1. Met technical requirements
1.2. Names of files
1.3. Illustrating the scheme
1.4. Structure and links and the site

2. Semantic (Meaningful) aspect (0 to 7 points)

2.1. Degree of transformation of the text
2.2. Focus on management
2.3. Style of the text

3. Contributing to the learning process (from 0 to 7 points)

3.1. Found new sources
3.2. Training materials
3.3. An interesting interpretation
3.4. Bonuses

4. Special bonuses (if necessary)

Top...


Resources on Cybernetics:

http://pespmc1.vub.ac.be/SYSCONC.html - A semantic network
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html - Web Dictionary of Cybernetics and Systems
http://www.gwu.edu/~asc/asc-cyber.html - What is Cybernetics
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ASCGloss.html - ASC Glossary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/KRIPP.html - Krippendorff's Dictionary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/HORNUNG.html - Hornung's Glossary
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/CYBSYSTH.html - Cybernetics and Systems Theory
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/Default.html - Principia CyberneticaWeb
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDENCLI.htm - dictionaries
http://wombat.doc.ic.ac.uk/index.htm - Dictionary of Computing terms
http://www-math.cudenver.edu/~hgreenbe/glossary/glossary.html - Mathematical Programming Glossary
http://www.onelook.com/index.htm - OneLook Dictionaries
http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf - R. Ashby, Introduction to Cybernetics
http://pespmc1.vub.ac.be/LIBRARY.html - Principia Cybernetica Electronic Library
http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSYSLI.html - Links on Cybernetics and Systems

 Top...