Форматиране на текст

Предишна , Следваща , Съдържание

Промяна на размера и вида на символите

HTML предоставя и богати възможности за форматиране на текст.  Съществуват редица HTML етикети за удебеляване на текст, създаване на наклонен текст, п р о м е н я н е н а р а з м е р а , извеждане на мигащ текст и др. Вмъкването на специални символи ®, ©, & става като се посочват техните кодове започващи с & и завършващи с ; например: ®, ©, &. Извеждането на горен и долен индекс става с етикетите &LTSUB&GT и &LTSUP&GT, например: H2 O, E=mc2

Промяна на цвета на текста и фона на страницата

Текста в HTML страницата може да се задава в различни цветове от

черен до

бял. По аналогичен начин може да се променя и фона на страницата например на син

. Трябва да имате пред вид, че някои цветове не излизат добре на монитори с ниска разрешаваща способност.

Хоризонтални линии и графични изображения

Хоризонтални линии

Тъй като WEB страниците са с променлива дължина (не са ограничени от размера на хартиения лист), често пъти се използуват хоризонтални линии за определяне на размерите на страницата. Наличието на означения от подобен характер е от значение и при бавна връзка, за да определим дали страницата се е заредила напълно. Изчертаването на хоризонтални линии става с един етикет -&LTHR&GT:

Дебелината на линията може да се регулира със следния етикет: &LTHR SIZE=5&GT


LT&HR SIZE=10&GT


Дължината и подравняването на линията се регулира с етикети като: &LTHR WIDTH=50%&GT


LT&HR WIDTH=25% ALIGN LEFT&GT


Поставете линии в началото и края на всяка създадена от вас страница.

Използуване на графични изображения

Графичните изображения правят по-интересни HTML страниците. Големите графики отнемат дълго време за зареждане, така че изпозувайте файлове с размери 15 - 30 KB. Най-подходящите и най-често използувани графични формати са .gif и .jpg, защото са в компресирана форма. Със следващия пример е показан начина за вмъкване на изображения в HTML страници: 

Изображенията могат да се подравняват по горната, средната или долната част на текста например:  . Използуването на графични изображения като фон на страниците може да промени напълно техния външен вид. За да направите графичното изображение от Със следния пример се илюстрира включването на файла bg.gif като фон на текущата страница трябва да включите в началото на вашата страница: &LTBODY BACKGROUND=bg.gif&GT


 Предишна , Следваща , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006