Форматиране на параграфи

Предишна , Следваща , Съдържание


 
HTML е език за описание на структурата на страницата. Той позволява да извеждате 6 различни нива на заглавия. Заглавията не изискват използуването на етикета за параграф &LTP&GT за отделянето им от останалия текст.

Заглавие 1 ниво

Заглавие 2 ниво

Заглавие 3 ниво

Заглавие 4 ниво

Заглавие 5 ниво
Заглавие 6 ниво

Второ заглавие от 1 ниво

Различните нива на заглавията се използуват за дефиниране на структурата на вашия документ. За тази цел може да бъдат използувани и списъците. Те могат да бъдат номерирани и неномерирани (със водещи символи).
  1. Първи номер от списъка
  2. Втори номер от списъка
Списъците могат да бъдат вграждани едни в други, например един неномериран списък може да се вмъкне в един номериран списък:
  1. Трети номер от списъка
  2. Четвърти номер от списъка

Заглавие 1 ниво

С помощта на етикетите за центриране &LTCENTER&GT &LT/CENTER&GT даден текст може да бъде центриран в рамките на текущия прозорец. Това е пример за центриран текст

Предишна , Следваща , Съдържание

© Людмил Аначков , доц. д.и.н. Ангел Марчев
Последна редакция: 13 Октомври 2006